Dricksvatten - enskilda brunnar

Finns det bidrag att söka till förbättringsåtgärder?

I dagsläget finns inga statsbidrag för att åtgärda problem med enskilda brunnar.

Om vattnet är dåligt – vad gör jag då?

Om provsvaret visar att vattnet är dåligt så ska orsaken till det alltid undersökas. Anlita alltid en fackman för att åtgärda problemen.

Det är vanligt att tätning behöver göras av brunnens övre delar så att inte markvatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. Ibland beror vattnets dåliga kvalitet på förorening från avlopp och då är det avloppet som ska åtgärdas.

För att förbättra kvaliteten kan ibland filter behöva installeras. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta. Tänk på att filter behöver skötas regelbundet för att fungera bra.

Vem betalar för vattenanalys?

Analyskostnad och provtagning får du som brunnsägare själv stå för.

Vem kontaktar jag för en vattenanalys?

Du ska använda dig av ett ackrediterat laboratorium för analys av ditt dricksvatten. Du kan t.ex. skicka dina vattenprover till ALcontrol för analys.

Receptionen i Haninges och Nynäshamns kommunhus samt i Tyresö kommuns service-center är inlämningsplatser för laboratoriet ALcontrol.

Du som brunnsägare går in på brunnsvatten.se och gör din beställning. Flaskor skickas då hem till din adress. På Alcontrols hemsida finns också information om priser m.m.

ALcontrol hämtar prover följande tider:

tisdagar ca 11.30 i Haninge
tisdagar ca 14.00 i Nynäshamn
onsdagar ca 13.30 i Tyresö
Provet bör tas samma dag som det inlämnas och mikrobiologiskt prov bör förvaras kylt, se även mer detaljerad information på ALcontrols hemsida.

Vid frågor kontakta ALcontrol AB kundtjänst 013-25 49 91

Vad är ett bra dricksvatten?

Sedan 1 januari 2014 så hanteras dricksvatten från enskilda brunnar av Livsmedelsverket. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning ger anvisningar för dig som är brunnsägare. Här finns bl.a. riktvärden för när ett dricksvatten anses vara tjänligt, otjänligt eller tjänligt med anmärkning.

Livsmedelsverket har en handbok, ”Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar” som ger mer information och kan vara bra för dig som har en egen brunn.

Vem har ansvar för brunnen?

Det är du som fastighetsägare/brunnsägare eller din tomtägarförening som ansvarar för skötsel av brunnen och att vattenkvaliteten undersöks. Om det är problem med brunnen är det också du/ni som måste åtgärda problemen.

Varför ska du kontrollera ditt dricksvatten?

När en ny brunn anlagts bör du kontrollera vattenkvaliteten när den använts någon månad. Vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker, därför bör du regelbundet ta prov på ditt dricksvatten.

Många brunnsägare tar bara prov på dricksvattnet när smak, lukt eller färg förändras. Kvaliteten kan försämras utan att det märks. Kontrollera därför ditt vatten minst var tredje år.

Har du småbarn i familjen bör du vara extra noggrann med att provta, eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.