Finns det bidrag att söka till förbättringsåtgärder?

I dagsläget finns inga statsbidrag för att åtgärda problem med enskilda brunnar.

Om vattnet är dåligt – vad gör jag då?

Om provsvaret visar att vattnet är dåligt så ska orsaken till det alltid undersökas. Anlita alltid en fackman för att åtgärda problemen.

Det är vanligt att tätning behöver göras av brunnens övre delar så att inte markvatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. Ibland beror vattnets dåliga kvalitet på förorening från avlopp och då är det avloppet som ska åtgärdas.

För att förbättra kvaliteten kan ibland filter behöva installeras. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta. Tänk på att filter behöver skötas regelbundet för att fungera bra.

Vem betalar för vattenanalys?

Analyskostnad och provtagning får du som brunnsägare själv stå för.

Vem kontaktar jag för en vattenanalys?

Provtagning via ackrediterat laboratorium

Du behöver en provtagningsutrustning från analysföretaget, vilket efter beställning skickas hem till dig med instruktioner. Resultaten på en vattenanalys visar om vattnet är lämpligt som dricksvatten.

I en normal vattenanalys ingår undersökning av kemiska egenskaper, (t.ex. järn och salthalt) samt mängd och förekomst av vissa bakterier (t.ex. e-coli, enterokocker). Vill du veta t.ex. halten av radon och uran i vattnet beställer du en utökad analys.

Våra medlemskommuner har avtal med ackrediterat laboratorium:

Läs mer om beställning och inlämningstider på Tyresö kommuns webbsida

Läs mer om beställning och inlämningstider på Nynäshamns kommuns webbsida

Läs mer om beställning och inlämningstider på Haninge kommuns webbsida

Provsvaren “tjänligt med anmärkning eller otjänligt”

Får du ett provsvar som visar att vattnet är dåligt så ska du undersöka orsaken. Fundera även på om vattnet är så dåligt att det kan behöva kokas så att ni inte riskerar att bli sjuka. Börja alltid med att ta ett vattenprov till. Om även detta prov visar att vattnet är dåligt så anlita alltid en fackman för att åtgärda problemen.

Det är vanligt att tätning behöver göras av brunnens övre delar så att inte markvatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. Ibland beror vattnets dåliga kvalitet på förorening från avlopp och då är det avloppet som ska åtgärdas. För att förbättra kvaliteten kan ibland filter behöva installeras. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta. Tänk på att filter behöver skötas regelbundet för att fungera bra.

Livsmedelsverket om dricksvattenkvalitet

Vad är ett bra dricksvatten?

Sedan 1 januari 2014 så hanteras dricksvatten från enskilda brunnar av Livsmedelsverket. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning ger anvisningar för dig som är brunnsägare. Här finns bl.a. riktvärden för när ett dricksvatten anses vara tjänligt, otjänligt eller tjänligt med anmärkning.

Livsmedelsverket har en handbok, “Dricksvatten från enskilda brunnar och mindre vattenanläggningar” som ger mer information och kan vara bra för dig som har en egen brunn.

Vem har ansvar för brunnen?

Det är du som fastighetsägare/brunnsägare eller din tomtägarförening som ansvarar för skötsel av brunnen och att vattenkvaliteten undersöks. Om det är problem med brunnen är det också du/ni som måste åtgärda problemen.

Varför ska du kontrollera ditt dricksvatten?

När en ny brunn anlagts bör du kontrollera vattenkvaliteten när den använts någon månad. Vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker, därför bör du regelbundet ta prov på ditt dricksvatten.

Många brunnsägare tar bara prov på dricksvattnet när smak, lukt eller färg förändras. Kvaliteten kan försämras utan att det märks. Kontrollera därför ditt vatten minst var tredje år.

Har du småbarn i familjen bör du vara extra noggrann med att provta, eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.