Vilka skyldigheter har fastighetsägare att undersöka radonhalten i de bostäder denne äger?

Nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” syftar till att skydda människor från skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. Strålsäkerhetsmyndighetens referensnivå för radon inomhus är 200 Bq/m3.

Exponering för radon ökar framförallt risken för lungcancer. Eftersom radon är farligt för hälsan är verksamhetsutövaren, t.ex. en fastighetsägare, skyldig att undersöka om radongasvärdet överskrider gällande riktvärden. Om radongasvärden är högre än 200 Bq/m3 ska fastighetsägaren sätta in åtgärder som minskar halten radon inomhus. Det är viktigt att veta vad är källan till radon för att vidta rätt åtgärder. Det är viktigt att ta reda på radonkällan för att sätta in rätta åtgärder. Uppmaning att kontrollera radonhalter gäller samtliga fastighetsägarens fastigheter.

Fastighetsägare för flerbostadshus som ska mäta radon i sina fastigheter ska kontakta ackrediterade företag för speciella anvisningar i samband med mätningar.

Vad är gränsvärdet?

Strålskyddsmyndighetens referensnivå för radongashalt i bostäder och arbetsplatser är 200 Bq/kubikmeter luft. Riktvärde för radon i dricksvatten är 1000 Bq/kubikmeter vatten. Enligt Boverkets byggregler får man inte bygga så att radonvärdena blir för höga i nybyggda hus. Läs mer på Boverket.

Hur länge ska mätningen pågå?

Långtidsmätningar ska utföras under eldningssäsongen i Stockholm (1 okt-3o april) för att vara tillförlitliga. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten ska mättiden vara minst två månader. Ju längre tid du mäter, desto noggrannare mätning.

Planerar du att köpa ett hus eller snart tänker sälja och har ont om tid kan du göra en korttidsmätning. De är inte lika tillförlitliga som långtidsmätningar på grund av den korta mätperioden. Om du vill ha en ännu snabbare mätning kan du kontakta en radonkonsult som kan mäta radonhalten direkt med ett speciellt instrument.

Metodbeskrivning för mätning av radon hittar du på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Hur går jag tillväga då jag vill mäta radon?

Du som bor i småhus vänder dig direkt till något av de ackrediterade laboratorier som gör radonmätning. Företagen hittar du på SWEDAC’s hemsida (statlig myndighet för ackreditering och kontroll). Bor du i lägenhet ska du istället kontakta din fastighetsägare.

Vi på förbundet utför inga radonmätningar. I enstaka fall har vi tillgång till äldre mätningar från en period när radonmätningar kunde beställas via kommunen. För information om markradon kan du vända dig till stadsbyggnadsförvaltningen i din kommun.

Finns det radon i mitt hus?

Hus byggda mellan 1929 och 1978 kan innehålla radonhaltig blå lättbetong. Radon kan också komma från marken via sprickor i berggrunden om denna innehåller kvartstika bergarter eller alunskiffer, från isälvsmaterial, till exempel rullstensåsar, eller bergsborrade brunnar.

Finns det radon i mitt dricksvatten?

Radonhaltigt dricksvatten kan man hitta i djupborrade brunnar i berg. Den största hälsorisken med radon i dricksvattnet är att radongasen går från vattnet till inomhusluften. På så vis kan radonhalten bli förhöjd i inomhusmiljön. Radon i dricksvatten kan också ge en stråldos till magsäcken.  För att ta reda på om ditt brunnsvatten innehåller radon ska vattenkvalitet avseende radioaktiva ämnen analyseras av ackrediterade laboratorium. Riktvärdet för radon i vatten är 1000 Bq/liter. Radon finns inte i kommunalt vattenledningsvatten.