Hur överklagar jag ett beslut om avslag på ansökan om serveringstillstånd eller om administrativ åtgärd för befintligt serveringstillstånd (erinran, varning, återkallelse)?

Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm. Detta gör du genom att lämna in överklagandet till förbundet. Förbundet måste ha mottagit överklagandet inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt ärende inte tas upp. Adressen är: Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, 136 81 Haninge.

Jag kommer att ändra verksamheten så den blir något annat än när jag blev beviljad serveringstillstånd. Måste jag anmäla detta till förbundet?

Ja, Ja, det räknas som förändring av verksamheten.

Jag har tillfälligt upphört med serveringsverksamheten. Måste jag anmäla detta till förbundet?

Svar: Ja, det räknas som förändring av verksamheten.

Vad har ni för avgifter för serveringstillstånd?

Avgifterna varierar beroende på vilken typ av serveringstillstånd. Se avgifterna för serveringstillstånd här.

Måste jag som tillståndshavare söka tillfälligt tillstånd om jag vid enstaka tillfälle vill servera alkoholdrycker i en annan lokal än min egen?

Ja, ditt serveringstillstånd är bundet inte bara till dig som person eller bolaget som har serveringstillståndet utan även till den tillståndsgivna lokalen. Du måste alltså ha ett tillfälligt tillstånd om du vill servera alkoholdrycker i annan lokal.

Måste jag anmäla om det sker ändringar i bolagets styrelse eller av ägare?

Ja, som innehavare av serveringstillstånd är du skyldig att anmäla detta till förbundet. Förbundet kommer att pröva om de nya ägarna och de nya styrelsemedlemmarna – som har ett betydande inflytande i rörelsen – uppfyller alkohollagens krav för serveringstillstånd och pröva finansieringen vid ägarförändring.