Jag betalar en fast årlig avgift. Kan det utöver detta tillkomma avgifter?

Om det vid tillsyn eller provtagning vid anläggningar och verksamheter med fast årlig avgift uppstår behov av ytterligare tillsynsbesök eller uppföljande provtagning med anledning av brister i anläggningen eller verksamheten får timavgift debiteras för den tillkommande tillsynen och provtagningen.

Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamheten bryter mot villkor eller inte följer förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta årsavgiften.

Vad ligger till grund för förbundets timkostnad?

Den timkostnad som kommunfullmäktige beslutar om (kr/timme) är vanligtvis uppbyggd av nedanstående kostnader för förbundets myndighetsarbete. Nivån på kostnaderna varierar mellan olika kommuner, vilket medför att timkostnaden kan variera mellan kommuner.

> Personalkostnader
> Kompetensutveckling
> Nämndens myndighetsutövning
> Material och utrustning
> Kostnader för miljöövervakning
> Försäkringar
> Fordon
> Lokalkostnader
> Investeringskostnader
> Administrationskostnader
> Andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader.

Varför får inte min verksamhet besök varje år om jag betalar en årlig avgift?

Sveriges kommuner och landsting har föreslagit att företag som betalar för sju timmar eller mer per år normalt ska få tillsynsbesök minst en gång per år. De företag som betalar för fyra till sex timmar per år ska få ett tillsynsbesök vart annat år och företag som betalar för mindre än fyra timmar per år ska besökas vart tredje år. Det gäller främst företag som har många svåra tillverkningsprocesser med utsläpp till luft och vatten m.m. Avgiften kan också förutom tillsyn på plats, även gälla kontroller av års och miljörapporter, analysprotokoll vilket inte sker på plats hos dig som verksamhetsutövare.

Varför har jag fått en faktura från er?

Verksamhetsutövare betalar en fast årlig avgift, eller i vissa fall en avgift per timme, för förbundets tillsyn. I de flesta fall är det de mycket små verksamheterna som betalar avgift per timme. Innan vi tar ut en avgift har vi fattat ett avgiftsbeslut. Ett avgiftsbeslut kan överklagas. Avgifterna ska täcka våra kostnader enligt självkostnadsprincipen, vilket enkelt uttryckt innebär att förbundets tillsynsverksamhet inte får gå med vinst. I kommunfullmäktige tar de lokala politikerna beslut om timkostnadens storlek (kr/timme). Beroende på vilken avgift verksamheten betalar så besöker vi er flera gånger per år upp till var fjärde år.

Det är svårt att fördela kostnaderna för tillsynen på ett rättvist sätt för varje år och därför måste avgifterna anpassas så att de istället blir jämnt fördelade under några år. Det innebär att ditt företag kan få en årlig avgift även de år tillsynsbesök inte sker. Det år tillsynsintervallet faller ut bedrivs tillsyn motsvarande totalt uttagen avgift för intervallet.

Varför ska jag betala en avgift för att förbundet besöker min verksamhet?

Riksdagen har beslutat att i stort sett all myndighetsutövning inom miljöbalkens område ska betalas av verksamhetsutövarna. Därför måste förbundet ha en egen taxa som kommunfullmäktige har beslutat om. Taxan ska vara så rättvis som möjligt och är därför utformad så att en verksamhet som utgör en hög risk för människors hälsa eller miljön får betala mer än den som utgör en låg risk. Skälet är att vi måste ägna mera tillsynstid åt en verksamhet med större risk än åt en med mindre risk.

Vi kontrollerar bl.a. att verksamheten följer miljöbalken och att egenkontrollen sköts. För att göra det besöker kommunen verksamheter med jämna mellanrum. Hur ofta du får besök beror i första hand på verksamhetens risk. Om verksamheten har liten risk för påverkan på hälsan eller miljön sker besöken kanske en gång vart tredje år, men om risken för påverkan är stor kan det bli flera besök varje år.

Tidsåtgången innefattar handläggning, bedömning och administrativt arbete

Eftersom avgiften ska täcka den tid vi har lagt ner i ärendet tar vi betalt oavsett om vi ger tillstånd/godkännande för det du söker för eller om vi ger avslag. Om ärendet avvisas för att vi t ex inte har fått in tillräckligt med information för att kunna fatta ett beslut tar vi betalt för den tid vi har lagt ned i ärendet.