Får man elda trädgårdsavfall?

Från och med 1 januari 2024 ska trädgårdsavfall utan invasiva arter komposteras på den egna tomten eller lämnas till kommunens återvinningscentral. Trädgårdsavfall får inte eldas upp men kommunen kan genom sina avfallsförskrifter meddela att eldning får förekomma under vissa förutsättningar.  

Gå till din kommuns hemsida för att se vad som gäller kring eldning av trädgårdsavfall i din kommun. 

Läs mer här om Trädgårdsavfall

Taxor-avfall och återvinning

För att få kompostera ditt matavfall måste du anmäla det till oss.

Den som vill slutbehandla latrin för behandling i förmultningstoalett, förbränningstoalett eller latrinkompostmåste måste skicka in en anmälan till oss och hantering av anmälan debiteras enligt taxebilaga 1. Om du redan har anmält att du slutbehandlar latrin på din fastighet och du skaffar en ny torrtoalettlösning behöver du inte meddela oss.

Du behöver ansöka om att kompostera avloppsslam. Du kommer behöva betala avgift enligt taxebilaga 1. På grund av att det är svårt att som privatperson sköta tömningen av slamavskiljaren på ett säkert sätt får du endast tillstånd till kompostering om du inte kan ta hand om ditt slam på något annat sätt.

Om du vill ha uppehåll i hämtning av dina sopor ansöker du inte hos oss utan hos respektive kommun. Om du däremot vill ha förlängt hämningsintervall av sopor eller slam eller uppehåll i slamtömning ansöker du om det hos oss och betalar avgift enligt taxebilaga 1. Du behöver inte ansöka separat eller betala ytterligare avgift om det framgår i din anmälan om kompostering att du vill ha förlängt hämtningsintervall.

Nedskräpning – hur gör jag en anmälan?

  • Skräp i naturen: om du hittar skräp i naturen ska du vända dig till oss på förbundet eller till din kommun, som har det yttersta ansvaret för nedskräpning.
  • Skräpiga tomter: Om du har klagomål på att en privat tomt är skräpig eller det finns en massa skrot uppställt handlar det ofta om ovårdad tomt, kontakta bygglovsenheten i din kommun. Handlar det t ex om bilbatterier, oljeläckage eller annat utsläpp räknas det som miljöfarligt avfall, kontakta oss på förbundet.
  • Skrotbilar: längs gator eller i naturen, anmäls till oss på förbundet eller till din kommun.

» Följ länk för att få information om hur du gör en anmälan

Det är skräpigt kring återvinningsstationen. Vart vänder jag mig?
Vänd dig till SRV. Kontakta SRVs kundservice på tel 0200-264600 eller e-post: kundsevice@srvatervinning.se. eller sök på  SRV hemsida

Jag har inte fått mina sopor hämtade. Vart vänder jag mig?
I Haninge och Nynäshamn ansvarar SRV återvinning AB för din sophämtning. Har sophämtningen uteblivit eller om du har andra synpunkter kontakta SRVs kundservice på tel 0200-264600 eller e-post: kundsevice@srvatervinning.se.

I Tyresö ringer du Tekniska kontorets kundtjänst tel 5782 9000 eller e-post: kundtjanst.tekniska@tyreso.se

Hur söker jag uppehåll i sophämtningen?
Vänd dig till din kommun.

Var kan jag lämna mitt farliga avfall?
»  Bor du i Haninge eller Nynäshamn kan du lämna farligt avfall på återvinningscentralerna läs mer hos SRV återvinning
»  Bor du i Tyresö så hittar du mer information på Tyresö kommuns hemsida