Avfall och återvinning

Taxor-avfall och återvinning

För att få kompostera ditt matavfall måste du anmäla det till oss.

Den som vill slutbehandla latrin måste anmäla det till oss. För behandling i förmultningstoalett, förbränningstoalett eller latrinkompost får du betala 1 725 kronor. Om du redan har anmält att du slutbehandlar latrin på din fastighet och du skaffar en ny torrtoalettlösning behöver du inte meddela oss.

Att ansöka om att kompostera avloppsslam kostar 1 725 kronor. På grund av att det är svårt att som privatperson sköta tömningen av slamavskiljaren på ett säkert sätt får du endast tillstånd till kompostering om du inte kan ta hand om ditt slam på något annat sätt.

Om du vill ha uppehåll i hämtning av dina sopor ansöker du inte hos oss utan hos respektive kommun. Om du däremot vill ha förlängt hämningsintervall av sopor eller slam eller uppehåll i slamtömning ansöker du om det hos oss för 1 150 kronor. Du behöver inte ansöka separat eller betala ytterligare avgift om det framgår i din anmälan om kompostering att du vill ha förlängt hämtningsintervall.

Nedskräpning – hur gör jag en anmälan?

· Skräp i naturen: om du hittar skräp i naturen ska du vända dig till oss på förbundet eller till din kommun, som har det yttersta ansvaret för nedskräpning.
· Skräpiga tomter: Om du har klagomål på att en privat tomt är skräpig eller det finns en massa skrot uppställt handlar det ofta om ovårdad tomt. Handlar det t ex om bilbatterier, oljeläckage eller annat utsläpp räknas det som miljöfarligt avfall. Kontakta oss på förbundet eller din kommuns bygglovsavdelning.
· Skrotbilar längs gator eller i naturen: Anmäls till oss på förbundet eller till din kommun.

Kontaktuppgifter och mer information hittar du här
Det är skräpigt kring återvinningsstationen. Vart vänder jag mig?
Vänd dig till FTI AB, Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB, tel 0200-880311. De finns även på www.ftiab.se

Jag har inte fått mina sopor hämtade. Vart vänder jag mig?
I Haninge och Nynäshamn ansvarar SRV återvinning AB för din sophämtning. Har sophämtningen uteblivit eller om du har andra synpunkter kontakta SRVs kundservice på tel 0200-264600 eller e-post: kundsevice@srvatervinning.se.

I Tyresö ska du ringa Tekniska kontorets kundtjänst tel 5782 9000 eller e-post: kundtjanst.tekniska@tyreso.se

Hur söker jag upphåll i sophämtningen?
Vänd dig till din kommun. Läs mer

Var kan jag lämna mitt farliga avfall?
Bor du i Haninge eller Nynäshamn kan du lämna farligt avfall på återvinningscentralerna.
Läs mer på SRV återvinning ABs hemsida.
Bor du i Tyresö så hittar du mer information på Tyresö kommuns hemsida.