Vad är ett avlopp i kretslopp?

För att möjliggöra kretslopp i miljön och samtidigt minska åtgången av grundvatten är den lämpligaste lösningen en separat och sluten hantering av toalettvattnet (sluten tank) med en vakuumtoalett eller en extremt snålspolande toalett (max 1 liter), alternativt en torr toalettlösning med latrinhämtning. I det fall ansökan gäller en icke kretsloppsanpassad lösning ska alltid ett kretsloppsanpassat alternativ och en kostnadsberäkning redovisas. Läs mer om förbundets arbete mot kretsloppsanpassade avlopp nedan.

Förbundet arbetar mot kretsloppsanpassade avlopp i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun. Detta för att möta krav i såväl miljölagstiftningen, som medlemskommunernas riktlinjer och miljömål. Syftet med arbetet är att möjliggöra återföring av växtnäringsämnen från avlopp till jordbruksmark och på så sätt uppnå ett kretslopp. Dessutom råder brist på sött grundvatten inom stora delar av kommunerna, vilket ställer krav på hushållning med grundvattnet.

När ges tidsbegränsat tillstånd?

Tidsbegränsade avloppstillstånd (nyttjandetiden) ges i de områden där kommunen har för avsikt att bygga ut kommunalt VA.

Vilken typ av anordning är bäst på min tomt?

Det finns många olika typer av anordning och det är du själv som ska veta vad du behöver. En bra början är att gå in på www.avloppsguiden.se där du fritt kan jämföra bland olika avloppstyper, få en uppfattning om prisläget o s v. Det är också bra att kontakta en entreprenör, se www.avloppsguiden.se eller Gula sidorna.

Vilka regler gäller i mitt område?

Först och främst bedöms vilken hänsyn som ska tas på den aktuella platsen. Det varierar från fastighet till fastighet. Vid handläggningen bedöms bl a om det är hög eller normal skyddsnivå som gäller.

Generella uppgifter om områden
Generellt bedöms alla områden i Tyresö som hög skyddsnivå. Resterande områden har i regel kommunalt VA.

Haninge och Nynäshamn har flertalet områden där hög skyddsnivå råder t.ex. längs hela kuststräckan. Vissa områden i Haninge och Nynäshamn har ytterligare restriktioner som exempelvis förbud mot att installera WC (vattentoalett). Restriktionerna råder inom ett avgränsat område som ofta är en detaljplan.

Exempel på områden med förbud mot installation av WC är skärgårdsområden utan broförbindelse (undantaget Utö och Ornö), områden där planbestämmelser eller motsvarande anger förbud mot WC, samt områden med dokumenterad brist på sött grundvatten angivna i kommunala riktlinjer.

Det finns också ett antal områden där inga nya tillstånd ges varken för WC- eller BDT-avlopp: inre skyddszon i vattenskyddsområde eller områden med dokumenterad stor brist på sött grundvatten som är angivna i kommunala riktlinjer.

För närmare information om vad som gäller i ditt område bör du ta kontakt med en av förbundets miljöinspektörer.

Vilken typ av anordning är bäst på min tomt?
Det finns många olika typer av anordning och det är du själv som ska veta vad du behöver. En bra början är att gå in på www.avloppsguiden.se där du fritt kan jämföra bland olika avloppstyper, få en uppfattning om prisläget o s v. Det är också bra att kontakta en entreprenör, se www.avloppsguiden.se eller Gula sidorna.

Hur länge är tillståndet giltigt?

Ett tillstånd gäller i fem år, men förfaller om anläggningen inte har påbörjats inom två år, om inget annat anges i tillståndets villkor.

Får jag börja med anläggandet när inspektören har varit här på den första besiktningen?

Nej. Enligt miljöbalken får du inte inrätta ditt avlopp utan skriftligt tillstånd, det är förbjudet och kan medföra sanktioner, dvs. böter, eller annat straff.

När rapporten kommit in, skickar vi en bekräftelse till dig att du får börja använda anordningen, samt meddelar SRV återvinning AB eller Tekniska kontoret för Tyresö kommun att anläggningen är klar. Först då kan slamtömningen ske.

Varför får jag ingen slamtömning?

Om du inte har kontaktats av slamtömningsföretaget, så har du troligen inte skickat in entreprenörsrapport till oss. Du ska skicka in entreprenörsrapporten så snart som anordningen är färdigställd.

Hur lång tid tar handläggningen?

Om ansökan är komplett med alla handlingar och inga fler undersökningar behöver göras, får du räkna med tio veckor innan du får ditt beslut.