Verksamhetsutövare betalar en fast årlig avgift, eller i vissa fall en avgift per timme, för förbundets tillsyn. I de flesta fall är det de mycket små verksamheterna som betalar avgift per timme. Innan vi tar ut en avgift har vi fattat ett avgiftsbeslut. Ett avgiftsbeslut kan överklagas. Avgifterna ska täcka våra kostnader enligt självkostnadsprincipen, vilket enkelt uttryckt innebär att förbundets tillsynsverksamhet inte får gå med vinst. I kommunfullmäktige tar de lokala politikerna beslut om timkostnadens storlek (kr/timme). Beroende på vilken avgift verksamheten betalar så besöker vi er flera gånger per år upp till var fjärde år.

Det är svårt att fördela kostnaderna för tillsynen på ett rättvist sätt för varje år och därför måste avgifterna anpassas så att de istället blir jämnt fördelade under några år. Det innebär att ditt företag kan få en årlig avgift även de år tillsynsbesök inte sker. Det år tillsynsintervallet faller ut bedrivs tillsyn motsvarande totalt uttagen avgift för intervallet.