Först och främst bedöms vilken hänsyn som ska tas på den aktuella platsen. Det varierar från fastighet till fastighet. Vid handläggningen bedöms bl a om det är hög eller normal skyddsnivå som gäller.

Generella uppgifter om områden
Generellt bedöms alla områden i Tyresö som hög skyddsnivå. Resterande områden har i regel kommunalt VA.

Haninge och Nynäshamn har flertalet områden där hög skyddsnivå råder t.ex. längs hela kuststräckan. Vissa områden i Haninge och Nynäshamn har ytterligare restriktioner som exempelvis förbud mot att installera WC (vattentoalett). Restriktionerna råder inom ett avgränsat område som ofta är en detaljplan.

Exempel på områden med förbud mot installation av WC är skärgårdsområden utan broförbindelse (undantaget Utö och Ornö), områden där planbestämmelser eller motsvarande anger förbud mot WC, samt områden med dokumenterad brist på sött grundvatten angivna i kommunala riktlinjer.

Det finns också ett antal områden där inga nya tillstånd ges varken för WC- eller BDT-avlopp: inre skyddszon i vattenskyddsområde eller områden med dokumenterad stor brist på sött grundvatten som är angivna i kommunala riktlinjer.

För närmare information om vad som gäller i ditt område bör du ta kontakt med en av förbundets miljöinspektörer.

Vilken typ av anordning är bäst på min tomt?
Det finns många olika typer av anordning och det är du själv som ska veta vad du behöver. En bra början är att gå in på www.avloppsguiden.se där du fritt kan jämföra bland olika avloppstyper, få en uppfattning om prisläget o s v. Det är också bra att kontakta en entreprenör, se www.avloppsguiden.se eller Gula sidorna.