För att möjliggöra kretslopp i miljön och samtidigt minska åtgången av grundvatten är den lämpligaste lösningen en separat och sluten hantering av toalettvattnet (sluten tank) med en vakuumtoalett eller en extremt snålspolande toalett (max 1 liter), alternativt en torr toalettlösning med latrinhämtning. I det fall ansökan gäller en icke kretsloppsanpassad lösning ska alltid ett kretsloppsanpassat alternativ och en kostnadsberäkning redovisas. Läs mer om förbundets arbete mot kretsloppsanpassade avlopp nedan.

Förbundet arbetar mot kretsloppsanpassade avlopp i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun. Detta för att möta krav i såväl miljölagstiftningen, som medlemskommunernas riktlinjer och miljömål. Syftet med arbetet är att möjliggöra återföring av växtnäringsämnen från avlopp till jordbruksmark och på så sätt uppnå ett kretslopp. Dessutom råder brist på sött grundvatten inom stora delar av kommunerna, vilket ställer krav på hushållning med grundvattnet.