Taxor-avfall och återvinning

För att få kompostera ditt matavfall måste du anmäla det till oss.

Den som vill slutbehandla latrin måste anmäla det till oss. För behandling i förmultningstoalett, förbränningstoalett eller latrinkompost får du betala 1 725 kronor. Om du redan har anmält att du slutbehandlar latrin på din fastighet och du skaffar en ny torrtoalettlösning behöver du inte meddela oss.

Att ansöka om att kompostera avloppsslam kostar 1 725 kronor. På grund av att det är svårt att som privatperson sköta tömningen av slamavskiljaren på ett säkert sätt får du endast tillstånd till kompostering om du inte kan ta hand om ditt slam på något annat sätt.

Om du vill ha uppehåll i hämtning av dina sopor ansöker du inte hos oss utan hos respektive kommun. Om du däremot vill ha förlängt hämningsintervall av sopor eller slam eller uppehåll i slamtömning ansöker du om det hos oss för 1 150 kronor. Du behöver inte ansöka separat eller betala ytterligare avgift om det framgår i din anmälan om kompostering att du vill ha förlängt hämtningsintervall.