Måste jag anmäla om det sker ändringar i bolagets styrelse eller av ägare?

Ja, som innehavare av serveringstillstånd är du skyldig att anmäla detta till förbundet. Förbundet kommer att pröva om de nya ägarna och de nya styrelsemedlemmarna – som har ett betydande inflytande i rörelsen – uppfyller alkohollagens krav för serveringstillstånd och pröva finansieringen vid ägarförändring.