Om det vid tillsyn eller provtagning vid anläggningar och verksamheter med fast årlig avgift uppstår behov av ytterligare tillsynsbesök eller uppföljande provtagning med anledning av brister i anläggningen eller verksamheten får timavgift debiteras för den tillkommande tillsynen och provtagningen.

Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamheten bryter mot villkor eller inte följer förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta årsavgiften.