Hus byggda mellan 1929 och 1978 kan innehålla radonhaltig blå lättbetong. Radon kan också komma från marken via sprickor i berggrunden om denna innehåller kvartstika bergarter eller alunskiffer, från isälvsmaterial, till exempel rullstensåsar, eller bergsborrade brunnar.