Radonhaltigt dricksvatten kan man hitta i djupborrade brunnar i berg. Den största hälsorisken med radon i dricksvattnet är att radongasen går från vattnet till inomhusluften. På så vis kan radonhalten bli förhöjd i inomhusmiljön. Radon i dricksvatten kan också ge en stråldos till magsäcken.  För att ta reda på om ditt brunnsvatten innehåller radon ska vattenkvalitet avseende radioaktiva ämnen analyseras av ackrediterade laboratorium. Riktvärdet för radon i vatten är 1000 Bq/liter. Radon finns inte i kommunalt vattenledningsvatten.