Radon

Vilka skyldigheter har fastighetsägare att undersöka radonhalten i de bostäder denne äger?

Enligt nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” ska radongashalten i alla bostäder år 2020 vara lägre än 200 Bq/m3.

Kravet på radonundersökning faller under egenkontrollkravet. Eftersom radon är farligt för hälsan är fastighetsägaren skyldig att undersöka om radongasvärdet överskrider gällande riktvärden. Om radongasvärden är högre än riktvärdet 200 Bq/m3 ska fastighetsägaren sätta in åtgärder så att halterna inte överskrider riktvärdet.

Det är viktigt att ta reda på radonkällan för att sätta in rätta åtgärder. Uppmaning att kontrollera radonhalter gäller samtliga fastighetsägarens fastigheter.

Fastighetsägare för flerbostadshus som ska mäta radon i sina fastigheter ska kontakta ackrediterade mätföretag för speciella anvisningar i samband med mätningar.

Vad är gränsvärdet?

Enligt Boverkets byggregler får nybyggda och befintliga hus ha en radonhalt på högst 200 Bq/kubikmeter luft. Folkhälsomyndighetens riktvärde för olägenhet för människors hälsa i bostäder och arbetsplatser är 200 Bq/kubikmeter luft.

Hur länge ska mätningen pågå?

Långtidsmätningar ska utföras under perioden 1 oktober till 30 april för att vara tillförlitliga. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten ska mättiden vara minst två månader. Ju längre tid du mäter, desto noggrannare mätning.

Planerar du att köpa ett hus eller snart tänker sälja och har ont om tid kan du göra en korttidsmätning. Denna kan göras med en veckas exponeringstid. Korttidsmätningar är dock inte lika tillförlitliga som långtidsmätningar på grund av den korta mätperioden.

Om du vill ha en ännu snabbare mätning kan du kontakta en radonkonsult som kan mäta radonhalten direkt med ett speciellt instrument.

Hur går jag tillväga då jag vill mäta radon?

Företag som mäter radon i inomhusluft:
Eurofins Radon Testing Sweden AB, Radonanalys GJAB, Radonova AB

Företag som mäter radon i dricksvatten:
Eurofins Water Testing Sweden AB, Radonova AB, Synlab Analytics & Services Sweden AB, Uppsala Vatten och Avfall AB, Vattenlaboratorium.

Informationen är hämtad från Swedac som kontrollerar efterlevnaden av krav på kvalitet och säkerhet i syfte att underlätta för varor och tjänster att fritt röra sig över gränserna. Myndigheten är verksam inom ett stort antal områden och bidrar till tillit i vardagen.

Finns det radon i mitt hus?

Hus byggda mellan 1929 och 1978 kan innehålla radonhaltig blå lättbetong. Radon kan också komma från marken via sprickor i berggrunden om denna innehåller kvartstika bergarter eller alunskiffer, från isälvsmaterial, till exempel rullstensåsar, eller bergsborrade brunnar.

Finns det radon i mitt dricksvatten?

Radonhaltigt dricksvatten kan man hitta i djupborrade brunnar i berg. Den största hälsorisken med radon i dricksvattnet är att radongasen går från vattnet till inomhusluften. På så vis kan radonhalten bli förhöjd i inomhusmiljön. Radon i dricksvatten kan också ge en stråldos till magsäcken.  För att ta reda på om ditt brunnsvatten innehåller radon ska vattenkvalitet avseende radioaktiva ämnen analyseras av ackrediterade laboratorium. Riktvärdet för radon i vatten är 1000 Bq/liter. Radon finns inte i kommunalt vattenledningsvatten.