Hem > Lag & rätt > Miljöbalken > Hänsynsreglerna

Hänsynsreglerna

Hänsynsreglerna är grundläggande för miljöarbetet och gäller för oss alla såväl en stor miljöstörande industri som ett enskilt avlopp eller en frisörsalong och oberoende av om man är företagare, kommun, ideell organisation eller privatperson. Nedan följer en kort beskrivning och förklaring av reglerna.

Bevisbörderegeln

Alla som bedriver eller ska bedriva en verksamhet ska kunna visa att den inte innebär en fara för miljö- eller hälsa.

Du är skyldig att alltid kunna visa att du följer miljöbalkens regler. Vid misstanke om en störning är det alltid verksamhetsutövaren som ska visa att miljöbalkens regler uppfylls. Tillsynsmyndigheten behöver inte visa att störningen uppkommit.

Kunskapskravet

Verksamhetsutövaren är skyldig att skaffa sig den kunskap som behövs för att undvika skada på människors hälsa och miljön.

Du ska veta vilken påverkan din verksamhet har på människors hälsa och miljön och du ska också veta hur du kan motverka denna påverkan. Om det gäller ett företag bör all personal får en miljöutbildning. Det kan också handla om att på olika sätt bevaka aktuell lagstiftning och hålla sig informerad om ny teknik.

Försiktighetsprincipen

Verksamhetsutövaren är skyldig att utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Lämpliga skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns risk för negativ påverkan. Bästa möjliga teknik ska användas. Det kan handla om att inte släppa ut föroreningar i avloppet. Det går kanske att införa recirkulation eller sluta systemen helt.

Lokaliseringsprincipen

Lämplig plats med minsta möjliga olägenhet för människors hälsa och miljön ska väljas.

Avgörande är avstånd till bostäder, vattendrag, vattentäkter mm. Ett givet bygglov innebär inte alltid att platsen är godkänd enligt miljöbalkens regler. Lokaliseringsprincipen gäller framförallt vid nyetableringar men kan bli aktuell vid en utvidgning av verksamheten eller om många närboende är störda.

Hushållning- och kretsloppsprincipen

Alla som bedriver en verksamhet ska hushålla med råvaror och energi. Möjligheterna till återanvändning och återvinning ska utnyttjas. I första hand ska förnybara energikällor användas.

Du ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.

Andra saker att tänka på är t.ex. uppvärmning av fastigheten. Användningen av fossila bränslen måste minskas. Satsning på biobränslen är nödvändig.

Produktvalsprincipen

Alla ska välja de produkter som är minst skadliga för människors hälsa och miljön.

Om kemiska produkter innebär risker för människors hälsa och miljön ska produkterna ersättas med mindre farliga alternativ i de fall detta är möjligt. Detta innebär ett ansvar att alltid följa utvecklingen och välja de produkter som för närvarande är minst skadliga för hälsan och miljön.