Hem > Lag & rätt > Miljöbalken > Egenkontroll > Förslag på Checklista

Förslag på checklista

Här är ett förslag på checklista, som kan användas av alla verksamheter (A, B, C och övriga). Följande frågor kan vara en hjälp för införande och uppföljning av egenkontroll.

 1. Är vår sammanställning över bestämmelser och myndighetsbeslut komplett?
 2. Är det organisatoriska ansvaret för egenkontrollen fördelat inom verksamheten? Vem är ansvarig för att nödvändiga åtgärder vidtas? Vem ansvarar för uppdatering av rutiner, instruktioner och dokumentation?
 3. Hur bedömer vi kompetensbehovet? Räcker kunskaperna inom verksamheten till för att utföra behövligt miljöarbete och följa bestämmelserna?
 4. Finns rutiner för regelbunden kontroll av utsläpp till luft, mark och vatten samt kontroll av lukt, buller eller annat som kan påverka människa eller miljö?
 5. Har vi tillräckliga drift- och skötselinstruktioner för utrustning inom produktion och eventuella reningsanläggningar (till exempel oljeavskiljare)? Kontrollerar vi att de hålls i gott skick?
 6. Påverkar eller riskerar verksamheten att påverka människor och miljö till exempel genom buller från fläktar och fordon eller genom illaluktande utsläpp?
 7. Kan rutinerna för kemikaliehantering (oljor, bensin, färg, lösningsmedel, lim etc) förbättras?
 8. Behövs bättre märkning, finns varuinformationsblad (säkerhetsdatablad) tillgängligt, finns kemikalieförteckning, årsförbrukning, hur hanteras och förvaras kemikalier?
 9. Kan förbrukningen av råvaror, kemikalier, energi eller mängd avfall minskas eller ändras? Kan till exempel kemikalier bytas ut mot sådana som är mindre farliga?
 10. Behöver inköpsrutinerna ändras så att miljöpåverkan från råvaror, energi med mera blir mindre?
 11. Kan miljöpåverkan från transporter i och till/från verksamheten bli mindre?
 12. Kan rutinerna för avfallshanteringen förbättras? Kan avfallsmängden minskas, alternativt kan mer återanvändas eller återvinnas?
 13. Kan rutinerna för hantering av farligt avfall förbättras? Vilket farligt avfall finns i verksamheten?
 14. Behövs bättre märkning? Förvaras det säkert? Upprättas transportdokument vid transport av farligt avfall?
 15. Vilka rutiner finns om det kommer in synpunkter eller klagomål?
 16. Genomförs regelbundna riskbedömningar för verksamheten? Vilka rutiner finns vid eventuell driftstörning eller olyckshändelser, till exempel för omgående underrättelse till tillsynsmyndigheten vid driftstörning/olyckshändelse som kan skada hälsa/miljö? Vem kontaktas, vilka åtgärder ska vidtas, behövs saneringsmaterial? Dokumenteras egenkontrollen i tillräcklig utsträckning? Kan vi bevisa att vi utför en bra egenkontroll?