Hem > Miljöpolicy

Miljöpolicy

Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund är miljödiplomerad enligt kraven i Svensk Miljöbas. Avsikten med miljödiplomeringen var att reducera vår miljöpåverkan från oss själva och kontorets verksamhet.

Svensk Miljöbas

För att bli godkänd enligt Svensk Miljöbas ska verksamheten bland annat genomföra en miljöutredning och fastställa vilka miljöaspekter som är betydande, formulera och dokumentera en miljöpolicy samt sätta upp miljömål och handlingsplaner. Därutöver ska en miljöberättelse sammanställas med en beskrivning av de miljöförbättringar som skett under året. Vår ambition är att ständigt fortsätta med detta arbete och vara ett föredöme för invånare och företag i medlemskommunerna.

Några av punkterna som ingår i miljödiplomeringen är:

 • En miljöpolicy, mål och handlingsplan
 • En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
 • Genomfört konkreta miljöförbättringar• Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap
 • Förankrat och redovisat miljöarbetet
 • Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete

Miljöpolicy

Du hittar vårt miljödiplom på den här webbsidan och mer information om Svensk Miljöbas och arbetsmetoden från vår utfärdare Sustema AB. Våren 2017 arbetade vi fram vår miljöpolicy. Den omfattar nu bland annat dessa punkter:

 • Sträva efter ständig förbättring och i det dagliga arbetet sätta upp nya mål för miljöarbetet.
 • Följa de lagar och förordningar som vi berörs av.
 • Hålla oss uppdaterade inom miljöområdet genom fortlöpande kompetensutveckling.
 • Verka för att minska föroreningar till luft, mark och vatten genom att ta hänsyn till miljöpåverkan av det vi gör.
 • Sträva efter att minimera utnyttjandet av resurser i arbetet.
 • Att arbeta förebyggande genom att höja medvetenheten kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntra dem till att ta hänsyn till vår miljö idet dagliga arbetet.
 • Vid inköp granska och värdera produkternas inverkan på miljön.