Sanering

Anmälan om PCB-sanering av fogmassor

Blanketten hittar du här

Sanering av förorenat område

Blanketten ska användas då förorenade områden ska saneras. Om förorenade massor avses lämnas kvar eller om platsspecifika riktvärden ska åberopas måste du även bifoga en utredning med riskbedömning till anmälan.

Blanketten hittar du här

Sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör

Efterbehandlingsåtgärder som att avlägsna eller sanera kvicksilverförorenade rör, kan medföra en ökad risk för spridning och exponering av kvicksilver om det görs på fel sätt. Därför ska ni anmäla sanering till förbundet.

Blanketten hittar du här

Sanering PCB och slutrapport

Om PCB upptäcks i en byggnad ska ni senast tre veckor innan saneringen påbörjas skicka in en anmälan till Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund.

När saneringen är avslutad skickar ni en skriftlig rapport till oss där ni redovisar mängd omhändertagen farligt avfall (material förorenat av PCB). För att få transportera avfallet måste man ha tillstånd från länsstyrelsen.

Blanketten hittar du här