Miljöfarlig verksamhet

Anmälan C-verksamhet

Anmälningspliktiga verksamheter kallas för C-verksamheter och anmäls till Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund. Anmälan ska göras senast sex veckor före det att verksamheten startas och ska innehålla information om planerad eller befintlig miljöfarlig verksamhet, dess påverkan på omgivningen ur miljösynpunkt och om skyddsåtgärder vidtas i den utsträckning som behövs enligt miljöbalken.

Blanketten hittar du här

Anmälan om driftstopp

Denna blankett används vid överskridanden av gränsvärden större störningar i processen okontrollerade utsläpp mm.

Blanketten hittar du här

Miljörapportering biltvätt och reningsanläggning

Uppgifterna i blanketten ska ingå i miljörapporten som ska vara förbundet tillhanda senast den 31 maj året efter det år som rapporten avser. Biltvätt ansluten till reningsanläggning redovisas separat vilket innebär att du får skicka in två miljörapporter, en för biltvätten och en för reningsanläggningen.

Blanketten hittar du här

Underrättelse om påträffad förorening

Upptäcker du en förorening ska du genast kontakta Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund. Eftersom många föroreningar läcker farliga ämnen som även kan spridas vidare, måste vi ha kännedom om de förorenade områden som finns i kommunen. Det är förbjudet att påbörja sanering av förorenat område utan att först anmäla detta till förbundet.

Blanketten hittar du här