Hushållsavfall

Ansökan om kompostering av latrin

Ansökningsblankett för torra toalettlösningar:

- Frystoalett
- Förbränningstoalett
- Förmultningstoalett
- Torrdass
- Urinseparerande förmultningstoalett

Blanketten hittar du här

Ansökan förlängt hämtningsintervall för slam eller latrin/uppehåll i hämtning av slam

Om det finns särskilda skäl kan du ansöka om förlängt hämtningsintervall för tömning av slam från din slamavskiljare, slutna tank eller ditt minireningsverk. Detsamma gäller för ditt latrinkärl. Du har även möjlighet att ansöka om uppehåll i hämtning av slam från din avloppsanordning. Du behöver i dessa fall ange i blanketten varför du ska få dispens. För kortare uppehåll så lönar det sig oftast inte ekonomiskt att söka dispens.

Bor du i Tyresö kommun så ansöker du om förlängt hämtningsintervall eller uppehåll i hämtning hos kommunen.

Blanketten hittar du här

Yttrande från slamtömningsentreprenör

Innan du får tillståndsbeslut till din avloppsanordning ska slamtömningsentreprenören ha möjlighet att yttra sig. Detta gäller även där de hämtar slam idag. Skicka in blanketten till slamtömningsentreprenören. Slamtömningsentreprenören skickar sedan sitt svar till dig.

Blanketten hittar du här

Ansökan kompostering avloppsslam

I vissa fall är det möjligt att få tillstånd till att kompostera sitt avloppsslam. Förbundet är dock väldigt restriktiva med att ge dispens till egen kompostering där det är möjligt att hämta slammet för kommunens renhållning. Att själv ta hand om slammet från en sluten tank för WC-vatten godkänner vi inte. I blanketten uppger du varför du vill kompostera avloppsslam och skickar med de bilagor som framgår i blanketten. Läs gärna vår information om kompostering.

https://www.smohf.se/wp-content/uploads/2022/05/Ansokan-om-kompostering-avloppsslam-2022-04-28-sparbar.pdf

Anmälan kompostering av matavfall

Det krävs en anmälan till oss om du vill kompostera ditt matavfall. Vissa möjligheter finns till lägre avfallstaxa respektive förlängt hämtningsintervall för resterande brännbart avfall om allt matavfall komposteras.

Blanketten hittar du här