Enskilt avlopp

Ansökan/anmälan enskilt avlopp

För att få inrätta en avloppsanordning måste du först ansöka/anmäla om tillstånd. Det gäller också dig som behöver uppgradera befintlig anordning.

En komplett ansökan innebär kortare handläggningstid. I broschyren ”Enskilt avlopp” och "checklista för ansökan/anmälan" kan du läsa mer om vilka krav som ställs beroende på hur du vill utforma din anordning och vad ansökan/anmälan ska innehålla.

Blanketten hittar du här

Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avloppsanordning

Blanketten behövs för att förbundet ska kunna göra en bedömning om det är skäligt eller inte att kräva en kretsloppsanpassad avloppsanordning.

Blanketten hittar du här

Ansökan/anmälan minireningsverk

För att få installera ett minireningsverk måste du först ansöka om tillstånd. Likaså om du behöver förändra en befintlig anordning.

En komplett ansökan innebär kortare handläggningstid. I broschyren ”Enskilda avlopp” och "checklista för ansökan/anmälan" kan du läsa mer om vilka krav som ställs beroende på hur du vill utforma ditt minireningsverk och vad ansökan ska innehålla.

Blanketten hittar du här

Checklista för täthetskontroll av slamavskiljare

Om du avser återanvända befintlig slamavskiljare vid installering av ny anläggning för enskilt avlopp ska du använda denna blankett.

Checklista hittar du här

Entreprenörsrapport

När du har fått tillståndsbeslut för en ny avloppsanordning ska en entreprenörsrapport skickas in till oss när anordningen är färdig. I entreprenörsrapporten ska all information fyllas i som är aktuell för din avloppsanordning. Det finns även en checklista där det framgår vilka bilder som du behöver skicka med. För att göra det lättare att komma ihåg allt som ska fyllas i så har vi tagit fram ett informationsblad som det är bra om du läser innan du skickar in rapporten.

Blanketten hittar du här

Svarsenkät för avloppstillsyn

De fastighetsägare som ingår i tillsynen av enskilda avlopp har fått ett informationsbrev samt en svarsenkät hemskickad.

Enkäten hittar du här

Uppgift enskild VA-anläggning

I vissa fall kan du behöva redovisa din befintliga avloppsanordning till oss, exempelvis i samband med att du söker bygglov eller att vi fått in ett klagomål. Då kan du använda denna blankett.

Blanketten hittar du här

Yttrande från slamtömningsentreprenör

Innan du får tillståndsbeslut till din avloppsanordning ska slamtömningsentreprenören ha möjlighet att yttra sig. Detta gäller även där de hämtar slam idag. Skicka in blanketten till slamtömningsentreprenören. Slamtömningsentreprenören skickar sedan sitt svar till dig.

Blanketten hittar du här

Anmälan dagvattenanläggning

Denna blankett använder du som vill göra en dagvattenanläggning för mer än ett hus inom detaljplanelagt område.

Blanketten hittar du här