Energi

Information om cisterner

Cisterner för förvaring av brandfarliga vätskor blir med tiden utsatta för olika slags angrepp. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen och brandfarliga vätskor. Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om det sker i mark och från rörledningar i betong. Skulle ett större läckage ske kan skadorna vara svåra att åtgärda eller medföra stora saneringskostnader. Oljeutsläpp kan skada mark, grundvatten och vattentäkter.

Du som äger en cistern för lagring av brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att hantering och kontroll sker på rätt sätt.

Ansökan/anmälan värmepumpar

Om du ska installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, berg, ytvatten eller grundvatten, måste du anmäla det till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Handläggningstiden är tre veckor från det att anmälan är komplett. Anmälan måste vara fullständig för att beslut ska kunna tas. Luftvärmepumpar behöver inte anmälas.

Blanketten hittar du här

Anmälan om att cistern tas ur bruk

När en cistern tas ur bruk anmäler du det till Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund. Avgift för handläggning av anmälan tillkommer, se taxor, miljö, taxebilaga 1. Cisternen ska tömmas och rengöras samt tas bort eller fyllas med sand. Påfyllningsrör och avluftningsledning ska avlägsnas så att cisternen inte kan fyllas på igen av misstag.

Blanketten hittar du här

Anmälan installation av cistern

När en cistern installeras ska det anmälas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Avgift för handläggning av anmälan tillkommer, se taxor, miljö, taxebilaga 1.

Anmälan installation av cistern