Företagsavfall

Ansökan om dispens för utsortering av bygg & rivningsavfall

Enligt 3 kap. 15 § avfallsförordningen får tillsynsmyndigheten meddela dispens i enskilda fall. Tillsynsmyndighet är i dessa fall Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för boende i någon av medlemskommunerna Haninge, Nynäshamn eller Tyresö. Den som vill söka dispens kan ladda ner den ifyllnadsbara ansökan som finns här. Förbundet kan endast meddela dispens när separat insamling inte är genomförbar eller när separat insamling inte ger fördelar som överväger nackdelarna.

Blanketten hittar du här

Anmälan om lagring av icke farligt avfall som en del av att samla in det

Blanketten hittar du här

Anmälan om lagring av farligt avfall som en del av att samla in det

Mellanlagring av farligt avfall ska anmälas till Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund. Anmälan ska vara inlämnad senast sex veckor innan farligt avfall får tas emot.

Blanketten hittar du här

Anmälan användning av avfall för anläggningsändamål

Alla har ansvar för att sortera ut sitt farliga avfall och att sortera så att avfallet kan återvinnas och behandlas på ett miljösäkert sätt.

Blanketten hittar du här

Anmälan om deponering av muddermassor

Deponering av muddermassor söker du hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund om du lägger upp som mest 1000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vatten eller grundvatten, men där föroreningsrisken är liten.

Blanketten hittar du här