Aktuellt

Information om avlopp i kretslopp

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har påbörjat ett arbete mot mer kretsloppsanpassade avlopp i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommun.

Läs mer om det här

Uppdaterad: 2016-12-09

_____________________________________________________________________________

Nedskräpning

Om du hittar skräp i naturen ska du vända dig till oss på förbundet eller till din kommun, som har det yttersta ansvaret för nedskräpning.

Om du har klagomål på att en privat tomt är skräpig eller det finns en massa skrot uppställt handlar det ofta om ovårdad tomt. Handlar det t ex om bilbatterier, oljeläckage eller annat utsläpp räknas det som miljöfarligt avfall. Kontakta oss på förbundet eller din kommuns bygglovsavdelning. 

Uppdaterad: 2016-04-29

_________________________________________________________________________________

Nya regler om provtagning av radioaktivitet i dricksvatten

Livsmedelsverkets nya föreskrifter från 28 november 2015 innebär att registrerade dricksvattenanläggningar ska undersöka radioaktiviteten. Producerar anläggningen mer än 10 m³ vatten/dygn (mer än 50 personer) eller om verksamheten är offentlig (t.ex skola med eget vatten) ska du utöka den utvidgade kontrollen med parameterarna alfa- och betaaktivitet.

Har du egen brunn är det tillräckligt att undersöka radon. Under 2016 år kommer Livsmedelsverket med mer råd och information om enskilda brunnar och radioaktivitet.

Läs mer på livsmedelsverkets hemsida.

Uppdaterad: 2016-01-18


Köldmedier: Den nya europeiska f-gasförordningen (EU/517/2014)

Den 1 januari 2015 trädde den nya f-gasförordningen (EU/517/2014) i kraft. Förordningen gäller parallellt med den svenska lagstiftningen och påverkar i nuläget endast kontrollintervallet för köldmedieaggregat. Dessa ändras från att vara baserade på kg till att baseras på CO2-ekv (koldioxidekvivalenter).

Gränserna 3, 30, 300 kg ersätts av 5, 50, 500 ton CO2 ekv, där 5 ton medför läckagesökning minst var 12:e månad, 50 ton minst var 6:e, och 500 ton minst var 3:e månad. Intervallet halveras om läckagevarningssystem finns installerat.

Kravet på årsrapportering styrs fortfarande av svensk lagstiftning och innehåller fortfarande kg-angivelser. Detta kan komma att förändras fram över.

 

Läs gärna mer om den nya förordningen på Naturvårdsverkets hemsida.

Uppdaterad: 2015-11-24


Tillsyn av enskilda avlopp under 2016

Nynäshamns kommun
I områden som inte omfattas av kommunalt VA kommer Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund att inspektera enskilda avlopp under åren 2015-2019. Syftet med inspektionen är att minska utsläppen av föroreningar från enskilda avlopp.
Läs mer här om du vill veta mer om tillsynen. 

Tyresö kommun
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer att inspektera enskilda avlopp under åren 2016-2020 i Tyresö kommun. Syftet med inspektionerna är att bedöma avloppens skick för att minska risken för utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen. Läs mer här om du vill veta mer om tillsynen.

Uppdaterad: 2016-02-08

Tillsyn på lantbruk under 2016

Inventeringen och tillsyn av lantbruk fortsätter i år. Alla som tillsynas får information om att förbundet kommer fatta beslut om fast årlig avgift. Den fasta avgiften till förbundet börjar gälla först året efter inspektionen.

Vid frågor, kontakta Lina Hagström eller Mika Silvikko, se kontaktuppgifter

Uppdaterad: 2016-01-28