Aktuellt

Nedskräpning

Om du hittar skräp i naturen ska du vända dig till oss på förbundet eller till din kommun, som har det yttersta ansvaret för nedskräpning.

Om du har klagomål på att en privat tomt är skräpig eller det finns en massa skrot uppställt handlar det ofta om ovårdad tomt. Handlar det t ex om bilbatterier, oljeläckage eller annat utsläpp räknas det som miljöfarligt avfall. Kontakta oss på förbundet eller din kommuns bygglovsavdelning. 

Uppdaterad: 2016-04-29

______________________________________________________________

Fasta årliga avgifter

Från och med vecka 12 skickar Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund ut fasta årliga avgifter till verksamhetsutövare i Nynäshamn, Haninge och Tyresö.

Vi tar ut en avgift för vår tillsyn. Avgifterna tas ut i form av fasta årliga avgifter eller timavgifter. Verksamheter med ett regelbundet tillsynsbehov betalar en fast årlig avgift.

Läs mer här om fasta årliga avgifter

Uppdaterad: 2016-03-29

____________________________________________________________

Katter och salmonella

Det har i media förekommit rapporter om konstaterad salmonella på katt.

Detta är ett säsongsbundet fenomen som brukar kunna ses i samband med migrationen av flyttfågel på våren. Salmonella på vilda småfåglar är mycket vanlig och de katter som är i riskzonen att smittas är de som jagar och äter infekterade fåglar. Djurägare med katter som till del hålls ute bör vara observanta på sjukdomsymptom såsom nedsatt allmäntillstånd och diarré.

Mer information om katter och salmonella hittar du på Länsstyrelsens hemsida.

Uppdaterad: 2016-03-24

_________________________________________________________________________________

Nya regler om provtagning av radioaktivitet i dricksvatten

Livsmedelsverkets nya föreskrifter från 28 november 2015 innebär att registrerade dricksvattenanläggningar ska undersöka radioaktiviteten. Producerar anläggningen mer än 10 m³ vatten/dygn (mer än 50 personer) eller om verksamheten är offentlig (t.ex skola med eget vatten) ska du utöka den utvidgade kontrollen med parameterarna alfa- och betaaktivitet.

Har du egen brunn är det tillräckligt att undersöka radon. Under 2016 år kommer Livsmedelsverket med mer råd och information om enskilda brunnar och radioaktivitet.

Läs mer på livsmedelsverkets hemsida.

Uppdaterad: 2016-01-18


Projekt: Gym och idrottsanläggningar

Under hösten-vintern 2015/2016 kommer vi att besöka verksamheter som bedriver gym och idrottsanläggningar i våra tre kommuner. Syftet med tillsynen är att kontrollera att verksamheterna lever upp till de regler och rekommendationer som finns, främst vad gäller städning, smittskydd och ventilation.

Läs mer här om lokaler öppna för allmänheten.

Uppdaterad: 2015-12-08


Köldmedier: Den nya europeiska f-gasförordningen (EU/517/2014)

Den 1 januari 2015 trädde den nya f-gasförordningen (EU/517/2014) i kraft. Förordningen gäller parallellt med den svenska lagstiftningen och påverkar i nuläget endast kontrollintervallet för köldmedieaggregat. Dessa ändras från att vara baserade på kg till att baseras på CO2-ekv (koldioxidekvivalenter).

Gränserna 3, 30, 300 kg ersätts av 5, 50, 500 ton CO2 ekv, där 5 ton medför läckagesökning minst var 12:e månad, 50 ton minst var 6:e, och 500 ton minst var 3:e månad. Intervallet halveras om läckagevarningssystem finns installerat.

Kravet på årsrapportering styrs fortfarande av svensk lagstiftning och innehåller fortfarande kg-angivelser. Detta kan komma att förändras fram över.

 

Läs gärna mer om den nya förordningen på Naturvårdsverkets hemsida.

Uppdaterad: 2015-11-24


Tillsyn av enskilda avlopp under 2016

Nynäshamns kommun
I områden som inte omfattas av kommunalt VA kommer Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund att inspektera enskilda avlopp under åren 2015-2019. Syftet med inspektionen är att minska utsläppen av föroreningar från enskilda avlopp.
Läs mer här om du vill veta mer om tillsynen. 

Tyresö kommun
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer att inspektera enskilda avlopp under åren 2016-2020 i Tyresö kommun. Syftet med inspektionerna är att bedöma avloppens skick för att minska risken för utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen. Läs mer här om du vill veta mer om tillsynen.

Uppdaterad: 2016-02-08

Tillsyn på lantbruk under 2016

Inventeringen och tillsyn av lantbruk fortsätter i år. Alla som tillsynas får information om att förbundet kommer fatta beslut om fast årlig avgift. Den fasta avgiften till förbundet börjar gälla först året efter inspektionen.

Vid frågor, kontakta Lina Hagström eller Mika Silvikko, se kontaktuppgifter

Uppdaterad: 2016-01-28