Överklaga beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska du skicka in överklagandet till oss. Överklaganden riktade till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund delas in i kommunalbesvär och förvaltningsbesvär och kan överklagas inom tre veckor från att beslutet tagits.

Vad är kommunalbesvär?

Kommunalbesvär gäller beslut som berör samtliga kommuninvånare. Som kommuninvånare i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kan du överklaga om du till exempel tycker att ett beslut har fattats på fel sätt av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund eller om du anser att förbundet överskridit sina befogenheter.

Överklagan ska göras till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att beslut tagits av Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbunds direktion och anslagits och publicerats på förbundets digitala anslagstavla. Överklagan ska vara skriftlig och skickas direkt till förvaltningsrätten, som avgör om beslutet ska gälla eller upphävas.

Vad är förvaltningsbesvär?

Förvaltningsbesvär är en överklagan av beslut som gäller enskild person. Om du inte är nöjd med ett beslut från Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund som rör dig kan du överklaga genom förvaltningsbesvär. Det är bara den som beslutet anses ha gått emot som kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär.

Överklagandet ska vara skriftligt och skickas in senast tre veckor efter att du fått besked om beslutet. I din överklagan skriver du varför du tycker att beslutet är felaktigt och hur du vill ändra på det. Om förbundet inte anser att de kan ändra på beslutet på ett sätt som gynnar dig så lämnar de din överklagan till överordnad instans. Den överprövande instansen, vanligtvis länsstyrelsen prövar om förbundets beslut är lagligt och om det är lämpligt.

Kontakta förbundet via vår servicetelefon eller e-post om du vill veta mer om hur du överklagar ett beslut från oss.

Vår Servicetelefon: 08 606 73 00
e-post: miljokontoret@smohf.se