Anmälan om lokalens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt

Den som äger eller driver en restaurangverksamhet är ansvarig för systematiskt brandskyddsarbete (lag 2003:778 om skydd mot olyckor). Med det menas att man hela tiden medvetet ska arbeta förebyggande för att ha ett bra brandskydd i verksamheten. Brister i brandskyddet kan medföra att serveringstillståndet återkallas.

För att få använda sig av gasol och andra brännbara gaser så måste man söka tillstånd (lag 2010:1011 om brandfarliga och explosiva varor). Tillstånd för hantering av brandfarlig vara söker man hos Södertörns brandförsvarsförbund, www.sbff.se

Ladda ner