Skolor och fritidsverksamheter

Anmälan enligt 38 § förordning (1998:899)

Anmälan ska lämnas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Bifoga ritningar över lokalen, rapport över ventilationens luftflöden för lokalens olika rum, OVK-protokoll, samt ett utkast till egenkontrollprogram enligt miljöbalken.

Tänk på att registrering enligt livsmedelslagstiftningen krävs om livsmedel ska hanteras i verksamheten eller om dricksvatten kommer från egen brunn eller gemensamhetsanläggning.

Anmälan enligt 38 § förordning (1998:899)