Tillstånd krävs för enskilt avlopp

I områden som saknar kommunalt avlopp måste du som är fastighetsägare själv ordna med egen avloppslösning.

Ansökan eller anmälan

För att anlägga enskilt avlopp krävs ansökan eller anmälan enligt miljöbalken, som sedan prövas av förbundet. Du måste alltid få ett skriftligt beslut innan du börjar gräva ditt avlopp.

Innan du skickar in din ansökan/anmälan är det viktigt att du läser igenom vår  broschyr Enskilt avlopp samt använder Checklista för att kontrollera att du fått med allt. Blankett för anmälan/ansökan och andra viktiga dokument finns längst ned.

I vissa fall kan det under handläggningens gång behövas ytterligare uppgifter. Förbundet begär då in de kompletteringar som saknas.

En icke komplett ansökan avvisas efter tre veckor. Avvisning innebär att ärendet avslutas och du måste komma in med en ny komplett ansökan. Förbundet kommer att debitera för nedlagd tid i ärendet enligt förbundets taxa.

Mer detaljerad information kring de handlingar som du behöver skicka in finns i förbundets broschyr ”Enskild avloppsanordning”. Broschyren finns på förbundets hemsida, www.smohf.se. Om du har frågor kring din ansökan kan du också kontakta förbundets servicetelefon på 08- 606 73 00.

Tillstånd krävs vid:

 • Anläggande av ny avloppsanordning för vattentoalett, BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) och minireningsverk.
 • Koppling av vattentoalett till befintlig avloppsanordning.
 • Byte av anordningens plats.
 • Ny typ av avloppsanordning på din fastighet.

Anmälan krävs för att:

 • Kompostera toalettavfall från torrtoalett och biologiskt nedbrytbart hushållsavfall.
 • Om du har en anordning med tidigare tillstånd som du behöver göra någon ändring på.

Avlopp i kretslopp

Haninge och Nynäshamns kommuner har beslutat att avloppslösningar som utgångspunkt ska vara kretsloppsanpassade. Söker du tillstånd för en avloppsanordning som inte är kretsloppsanpassad (där WC- och BDT-vatten blandas eller inte har extremt snålspolande avloppsanordningar) ska du fylla i en blankett gällande din fastighets förutsättningar att separera dina avloppsledningar. Ifylld blankett om kretsloppsanpassad avloppsanordning lämnar du till förbundet . Läs mer om avlopp i kretslopp.

Vad kostar det?

En avgift för handläggning av ärendet tas ut enligt gällande taxa.

Har du frågor om taxan är du välkommen att kontakta oss.

Om du gör en avloppsanordning utan att först få tillståndsbeslut från oss kan förbundet enligt miljöbalken besluta om miljösanktionsavgift. Läs mer på kammarkollegiets hemsida.

Förhandsbesked om bygglov

Vid förhandsförfrågan om bygglov krävs en bedömning om förutsättningarna för att lösa vatten- och avloppsfrågan på fastigheten. Observera att ett förhandsbesked inte ger tillstånd till att inrätta en avloppsanläggning. Ansökan om förhandsbesked görs på särskild blankett hos respektive kommun (Haninge; Nynäshamn; Tyresö).

När avloppet är färdigställt

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att visa att din färdigställda avloppsanordning är inrättad enligt tillstånd. Du behöver fylla i och skicka in blanketten för entreprenörsrapport samt fotodokumentation till förbundet. För handläggningen tar förbundet ut en timavgift enligt gällande taxa.

Slamtömning

Viktigt att tänka på inför ansökan/anmälan och kommande slamtömningar:

 • Slamtömmaren ska yttra sig i alla ärenden, även där de redan tömmer i dag.
 • Lock på slamavskiljare eller tank bör ej vara tyngre än 15 kg.
 • Det vertikala och lodräta avståndet från bilens uppställningsplats och botten på avskiljaren eller tanken bör ej överstiga 5 meter.
 • Vägen måste klara tyngden från fordonet samt vara tillräckligt bred för att fordonet ska kunna ta sig fram obehindrat. Tömning med båt kan då vara ett alternativ.
 • Observera att andra regler för framkomlighet av slamtömningsfordon kan gälla för dig som bor på en ö, kontakta slamtömningsentreprenören för mer information.

Du som bor i Haninge eller Nynäshamn kontaktar SRV för slamtömning. Bor du i Tyresö kontaktar du Tyresö kommuns servicecenter.

VA-rådgivning

VA-rådgivning är en opartisk och kostnadsfri tjänst för dig som har eller planerar för enskilt avlopp. VA-rådgivningen ger tips och råd inom området enskilt avlopp i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommun. VA-rådgivningen kan svara på frågor om t.ex. tekniklösningar samt regler och riktlinjer i kommunerna. Läs mer här.

Ladda ner dokument

Ansökan/anmälan enskilt avlopp

För att få inrätta en avloppsanordning måste du först ansöka/anmäla om tillstånd. Det gäller också dig som behöver uppgradera befintlig anordning.

En komplett ansökan innebär kortare handläggningstid. I broschyren ”Enskilt avlopp” och "checklista för ansökan/anmälan" kan du läsa mer om vilka krav som ställs beroende på hur du vill utforma din anordning och vad ansökan/anmälan ska innehålla.

Kompletteringar till denna blankett

Ansökan/anmälan minireningsverk

För att få installera ett minireningsverk måste du först ansöka om tillstånd. Likaså om du behöver förändra en befintlig anordning.

En komplett ansökan innebär kortare handläggningstid. I broschyren ”Enskilda avlopp” och "checklista för ansökan/anmälan" kan du läsa mer om vilka krav som ställs beroende på hur du vill utforma ditt minireningsverk och vad ansökan ska innehålla.

Kompletteringar till denna blankett

Entreprenörsrapport

När du har fått tillståndsbeslut för en ny avloppsanordning ska en entreprenörsrapport skickas in till oss när anordningen är färdig. I entreprenörsrapporten ska all information fyllas i som är aktuell för din avloppsanordning. Det finns även en checklista där det framgår vilka bilder som du behöver skicka med. För att göra det lättare att komma ihåg allt som ska fyllas i så har vi tagit fram ett informationsblad som det är bra om du läser innan du skickar in rapporten.

Kompletteringar till denna blankett

Förutsättningar för en kretsloppsanpassad avloppsanordning

Blanketten behövs för att förbundet ska kunna göra en bedömning om det är skäligt eller inte att kräva en kretsloppsanpassad avloppsanordning.

Yttrande från slamtömningsentreprenör

Innan du får tillståndsbeslut till din avloppsanordning ska slamtömningsentreprenören ha möjlighet att yttra sig. Detta gäller även där de hämtar slam idag. Skicka in blanketten till slamtömningsentreprenören. Slamtömningsentreprenören skickar sedan sitt svar till dig.

Senast uppdaterad: 24 april, 2020