Större dricksvattenanläggning

Det är viktigt att vi inte blir sjuka av vattnet vi dricker. Föreskrifter som reglerar hanteringen och kvaliteten på dricksvattnet finns hos Livsmedelsverket. Föreskrifterna omfattar allt dricksvatten från dricksvattenanläggningar och vattenverk som producerar mer än 10 m³ per dygn eller försörjer fler än 50 personer. Föreskrifterna omfattar även livsmedelsverksamheter som använder enskild brunn och gäller oavsett vattenmängden som utvinns och antalet personer som försörjs.

Registrera anläggningen

Alla vattenverk och dricksvattenanläggningar enligt ovan ska registreras som livsmedelsverksamheter, ha egenkontroll- och provtagningsprogram samt få tillsynsbesök av förbundet.

Exempel på verksamheter som ska registrera sig är: gemensamhetsanläggningar i villa och fritidshusområden, samt camping, restauranger och skolor som försörjs av en egen dricksvattenanläggning. Blankett hittar du längst ned på sidan.

Provtagningsprogram

Att ha ett provtagningsprogram innebär att det finns en plan för vilka prover man tar och hur många prover som ska tas per år. Det finns föreskrifter som anger minsta antalet prover som ska tas årligen. Antalet prover regleras av hur mycket vatten som produceras, och vilket vatten man har.

  • Ytvatten (exempelvis en sjö), då ska fler prover tas eftersom risken är större att ytvatten smutsas ned.
  • En brunn där grundvatten tas upp har mindre risk att bli nedsmutsat av ex dagvatten.

I en liten anläggning, exempelvis en borrad brunn som tar upp grundvatten som inte behöver renas, ska minst två kemiska prover och två bakteriella prover tas per år, samt ett utökat prov vart tredje år där exempelvis radon och tungmetaller kontrolleras. Proverna ska tas hos användaren, vilket innebär att vattenprovet tas ur kranen hos någon.

Är ledningarna längre än ca 20-30 meter, så ska det även tas prover på utgående vatten, det vill säga vattnet som går ut från brunnen. Normalt tas då provet i pumphuset. Om det inte är någon märkbar kvalitetskillnad på vattnet i kranen och på vattnet från pumphuset så kan förbundet besluta att prover från brunnen kan utgå eller minskas.

Prover hos användaren måste dock alltid tas. Det framgår tydligt i dricksvattenföreskrifterna att någon nedsättning av antal prover inte får göras. Förbundet kan däremot besluta att fler prover måste tas om det exempelvis är ett förorenat vatten som måste kontrolleras oftare.

Ändring i föreskrifterna

Livsmedelsverket har kommit med nya föreskrifter som gäller från 28 november 2015. Den utökade provtagningen (en större undersökning på många parametrar som görs mer sällan) utvidgas med provtagning på radioaktiva ämnen – parametrarna total alfaaktivitet och total betaaktivitet. Kontrollera med ditt laboratorium om de analyserar dessa parametrar.

Tritium och eventuellt andra radioaktiva ämnen behöver undersökas om ditt vattenverk ligger i närheten av kärnkraftverk eller annan industri som kan ha radioaktivt utsläpp.

Om dessa parametervärden (parametervärden behöver inte åtgärdas direkt utan de ska undersökas vidare) överskrids så ställs krav på ytterligare provtagning.

Mer information
Läs mer på livsmedelsverkets hemsida.

 

Ladda ner dokument

Anmälan om dricksvattenanläggning – registrering och underlag för riskklassificering

Alla enskilda dricksvattenbrunnar och vattentäkter som försörjer fler än 50 personer eller tillhandahåller mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn ska registreras. Detsamma gäller vattentäkter som används till allmänheten (t.ex. skola och förskola, café, restaurang, camping, gästhamn, friluftsanläggning). Dessa verksamheter ska anmälas/ansökas om som livsmedelsanläggning respektive lokal (se meny till höger).

I samband med att du registrerar din dricksvattenanläggning ska du även skicka in ett förslag till provtagningsprogram (se nedan).

Läs även infobladet om fettavskiljare till enskilt avlopp.

Kompletteringar till denna blankett
Senast uppdaterad: 27 mars, 2018