Brunnsborrning i Nynäshamn

Genom Nynäshamns geografiska läge är risken stor för saltvatteninträngning. För att anlägga enskild grundvattentäkt i kommunen krävs därför alltid en anmälan eller ett tillstånd om du planerar att borra efter vatten i ett högriskområde

Anmälan eller ansökan om tillstånd?

I Nynäshamns kommuns Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön kan du i områdeskartan se om du ska anmäla eller söka tillstånd för brunnsborrning i ditt bostadsområde.

Vill du borra brunn inom ett tillståndspliktigt område skickar du in en ansökan om tillstånd. I övriga områden skickar du in en anmälan. De krav som vi ställer på dig som anmäler/ansöker om brunnsborrning kan du läsa i dokumentet Normbrunn-16, en vägledning från SGU (Sveriges geologiska undersökning).

Innan du anlägger din dricksvattentäkt

 1. Kontrollera vilka handlingar som ska bifogas anmälan/ansökan.
 2. Skicka in anmälan eller ansökan om tillstånd med bilagor till förbundet.
 3. Förbundet prövar din anmälan/ansökan om tillstånd.
 4. Eventuella kompletteringar begärs in av förbundet.
 5. Invänta skriftligt beslut från förbundet för att få anlägga brunnen.

Provpumpning i tre veckor i områden med tillståndsplikt

Du som bor i ett område med tillståndsplikt får ett tillfälligt beslut för att provpumpa när du har skickat in en komplett ansökan om tillstånd. Provpumpningen visar om uttag av grundvatten på platsen är möjlig (hur stor tillgången är och vilken kvalitet grundvattnet har).

Resultatet från provpumpningen skickar du till förbundet för bedömning. I rapporten redovisar du vattenuttag för det antal hushåll brunnen kan försörja, vattnets tjänlighet samt kloridmätningar. Permanent tillstånd ges endast om utredningen visar att uttag av grundvatten är möjligt.

 • Provpumpningen ska utföras av en sakkunnig person samt pågå i tre veckor under perioden juni-september.
 • Anlita ett ackrediterat laboratorium för kemisk analys av vattenproverna som ska tas före och efter provpumpningen.
 • Vattenvolym och kloridhalt ska mätas och följas upp i provbrunnen och befintliga brunnar inom 100 meter varje dag.
 • Avbryt provpumpningen om vattnet sjunker onormalt mycket i någon av brunnarna.
 • Ökar kloridhalten ska provpumpningen omedelbart avbrytas och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kontaktas.
 • Återfyll brunnen om resultatet av provpumpningen visar att det inte finns tillräckligt med sött grundvatten.

Förhandsförfrågan om bygglov

Vid förhandsförfrågan om bygglov krävs en bedömning om förutsättningarna för att lösa vatten- och avloppsfrågan på fastigheten. Observera att ett förhandsbesked om bygglov inte ger tillstånd till att inrätta en enskild dricksvattentäkt. Ansökan om förhandsbesked görs på särskild blankett hos respektive kommun (Haninge, Nynäshamn, Tyresö).

VA-rådgivning

VA-rådgivning är en opartisk och kostnadsfri tjänst för dig som har eller planerar för enskilt avlopp och dricksvattentäkt. VA-rådgivningen ger tips och råd inom området enskilt avlopp och dricksvattentäkt i Haninge, Tyresö och Nynäshamns kommun.

Tillsynsavgift

En timavgift för handläggning av ärendet tas ut enligt taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Ladda ner dokument

Ansökan/anmälan enskild grundvattentäkt

Ska du borra brunn (grundvattentäkt) i Nynäshamn skickar du in en anmälan eller ansökan om tillstånd till förbundet som sedan gör en prövning. Du måste alltid få ett skriftligt beslut av oss innan du anlägger din dricksvattentäkt.

Senast uppdaterad: 18 oktober, 2019