Vad är dagvatten

Dagvatten är regn- och smältvatten från gator och annan mark. Dagvatten från parkeringar, gator och vägar är ofta förorenade med oljor, näringsämnen och olika metaller.

Vattnet rinner av från olika markytor, ner i diken och gatubrunnar och leds sen vidare ut i sjöar och vattendrag. Detta innebär att belastningen på sjöar och vattendrag blir stor i högtrafikerade områden, industriområden och från parkeringsytor, om inte vattnet renas. Det är därför inte lämpligt att tvätta din bil på gatan. Läs mer om fordonstvätt här.

Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner har tagit fram riktlinjer och policys för dagvatten. Du hittar på kommunens hemsida.

Ladda ner dokument

Anmälan dagvattenanläggning

Denna blankett använder du som vill göra en dagvattenanläggning för mer än ett hus inom detaljplanelagt område.

Senast uppdaterad: 4 mars, 2020