Miljösanktionsavgift

Lämnar du in årsrapporten efter 31 mars, har fel tidsintervall på läckagekontrollen eller inte informerar oss som är tillsynsmyndighet för installation av utrustning, tar vi beslut om miljösanktionsavgift och debiterar dig extra för handläggningstid.

Vid överträdelser av miljöbalkens regler, Europarlamentets förordning (EU) nr 517/2014 samt den svenska förordningen (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser tillämpas miljösanktionsavgifter.

Vad är syftet med miljösanktionsavgifter?

Miljösanktionsavgifter betalas alltid till staten. Syftet är att bidra till en minskad miljöpåverkan från verksamheter. Avgiften ska tas ut även om överträdelsen har skett oavsiktligt eller av oaktsamhet. Den ska dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn t.ex. till att sjukdom har medfört att den avgiftsskyldige inte kunnat göra det som krävts.

Förbundet beslutar om miljösanktionsavgift när:

  • läckagekontroller har utförts inom fel intervall
  • man inte har upprättat eller fört register på de aggregat som finns i anläggningen
  • anmälan skickas in efter att installation utförts, eller inte anmäls till oss
  • årsrapport skickas in efter 31 mars
  • läckagekontroller utförs av icke certifierade företag

Debitering för handläggning av ärendet

Vi tar betalt för handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift, se aktuell avgift i förbundets taxa för miljöbalken, taxebilaga 1 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

30 kapitlet miljöbalken

Regeringen får meddela föreskrifter om att en särskild avgift (miljösanktionsavgift) ska betalas av den som

  • påbörjar en verksamhet som är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt denna balk eller enligt föreskrifter som  har meddelats med stöd av balken, utan att tillstånd har getts eller anmälan har gjorts,
  •  åsidosätter villkor eller andra bestämmelser i ett tillstånd som har beslutats med stöd av denna balk eller med stöd av föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, eller
  •  åsidosätter andra bestämmelser i denna balk, föreskrifter som har meddelats med stöd av balken eller bestämmelser i EU- förordningar inom balkens tillämpningsområde.

Läs mer om miljösanktionsavgift

Miljöbalken SFS 1998:808
Kammarkollegiets hemsida, www.kammarkollegiet.se
Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Senast uppdaterad: 21 februari, 2020