Kravet om läckagekontroll

Från och med 2015 ska mängden anges i ton koldioxidekvivalenter (CO2e) istället för i kilo köldmedier. Läckagekontrollerna för varje aggregat ska följa EU-förordningen, EU nr 517/2014.

Läckagekontroller ska utföras regelbundet

Intervallet för läckagekontroll bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e) i utrustningen. All utrustning över 5 ton CO2e omfattas av kraven om läckagekontroll och ska räknas med i den totala mängden köldmedia i anläggningen.

  • 5 ton CO2e eller mer 1 gång per 12 månader
  • 50 ton CO2e eller mer 1 gång per 6 månader
  • 500 ton CO2e eller mer 1 gång per 3 månader

Finns läckagevarningssystem installerat dubbleras tiden mellan kontrollerna.

Bostadsrättsföreningar

Bostadsrättsföreningar som hyr ut mer än 60 % av sina lokaler till kommersiell verksamhet är rapporteringsskyldiga. Övriga bostadsrättsföreningar behöver inte skicka in rapporten till förbundet men omfattas av krav om läckagekontroll och ska kunna visa upp dokumentation över utförda kontroller.

Mer information

Läs mer om fluorerade växthusgaser på Naturvårdsverkets hemsida
Branschorganisationen Svenska Kyl & Värmepumpföreningens webbplats Allt om f-gas har också bra information om köldmedia

Senast uppdaterad: 21 februari, 2020