Köldmedia och årsrapportering

Köldmedier finns i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Du som har en anläggning som innehåller 14 ton CO2(e) eller mer ska senast den 31 mars varje år skicka in en årsrapport till förbundet. Utrustningen i anläggningen ska kontrolleras inom fastställda kontrollintervall och utföras av en certifierad kylentreprenör.

Årlig läckagekontroll

Du som äger en verksamhet med köldmedieanläggning eller en mobilutrustning ska se till att dina köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör.

Skicka årsrapporten till förbundet senast 31 mars

Årsrapporten ska du kontrollera, godkänna och skriva under. Därefter skickar du in rapporten tillsammans med förteckningen över dina köldmedieaggregat till Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund, 136 81 Haninge.

Läs mer i informationsbladet årsrapportering köldmedia

Köldmedierapportens innehåll

Alla kontroller samt förändringar som utförs i anläggningen under ett kalenderår ska redovisas i köldmedierapporten.

Rapporten ska innehålla följande uppgifter:

 • Operatörens/verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer samt kontaktuppgifter
 • Fastighetsbeteckning
 • Belägenhetsadress
 • Certifierad kylentreprenör
 • Kontaktuppgifter till kylentreprenör
 • Namn och certifikat på teknisk personal
 • Aggregatförteckning över utrustningen
 • Datum för läckagesökning och uppföljande kontroller vid ingrepp per aggregat
 • Mängd och typ av köldmedier som har installerats
 • Används regenererad köldmedia ska ursprungsmärkning anges
 • Mängd köldmedier som har fyllts på vid service och underhåll
 • Omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning
 • Utrustning som har skrotats
 • Utrustning ombord på fartyg; fartygets namn, signalbokstäver eller dylikt
 • Din underskrift (eller elektronisk signatur)

Avgift

Förbundet tar ut en fast avgift för handläggning av årsrapporten, se aktuell avgift i förbundets taxa för miljöbalken. Om årsrapporten är ofullständig tillkommer timavgift för den nedlagda tiden i ärendet. Från och med 2019 kommer förbundet även ta ut en påminnelseavgift om inte årsrapporten kommer in i tid. För den första påminnelsen debiterar vi 625 kr. För den andra påminnelsen debiterar vi 1250 kr. Därefter kommer vi att timdebitera enligt förbundets taxa.

Skrotning av aggregat

Se till så att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt och att det redovisas i årsrapporten.

Nyinstallation eller konvertering

Om du planerar att installera eller konvertera ett aggregat som innehåller 14 ton CO2e eller mer ska du skicka en anmälan om installationen till förbundet senast 6 veckor innan installationen/konverteringen. Anmälan är till för att vi ska samråda med dig om åtgärdens utformning och miljöpåverkan.

I anmälan ska det framgå:

 • Fastighetsbeteckning för installation
 • Ansvarig operatör
 • Planerat datum för installation
 • Beteckning och typ av aggregat
 • Typ och mängd av köldmedia specificerat i CO2e

Mer information

Läs mer om fluorerade växthusgaser på Naturvårdsverkets hemsida
Branschorganisationen Svenska Kyl & Värmepumpföreningens webbplats Allt om f-gas har också bra information

Senast uppdaterad: 4 mars, 2020