Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas verksamhet som kan medföra utsläpp eller andra störningar från mark, fast egendom eller fasta anläggningar på ett sätt som kan innebära olägenhet för människors hälsa eller miljön.

En del miljöfarliga verksamheter är anmälnings- eller tillståndspliktiga, blanketter för anmälan finns längst ned på sidan. Det är viktigt att komma ihåg att även icke anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter kan räknas som miljöfarliga verksamheter.

> Läs mer A-, B-, C- och U-verksamheter.

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan orsaka negativ påverkan på den yttre miljön och hälsan. Det kan röra sig om bland annat utsläpp till luft, mark eller vatten, buller, strålning, avfallshantering och kemikaliehantering.

Ladda ner dokument

Anmälan C-verksamhet

Anmälningspliktiga verksamheter kallas för C-verksamheter och anmäls till Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund. Anmälan ska göras senast sex veckor före det att verksamheten startas och ska innehålla information om planerad eller befintlig miljöfarlig verksamhet, dess påverkan på omgivningen ur miljösynpunkt och om skyddsåtgärder vidtas i den utsträckning som behövs enligt miljöbalken.

Kompletteringar till denna blankett
Senast uppdaterad: 18 februari, 2020