Värmepumpar småhushåll

För att installera en värmepump behöver du först göra en anmälan eller ansökan till förbundet. Följ våra steg för steg för steg anvisningar för att göra en komplett anmälan/ansökan. Blankett för anmälan/ansökan hittar du längst ned på denna sida.

Vad behöver du anmäla?

  • Bergvärme, liksom värme från mark, ytvatten eller grundvatten är värmepumpsanläggningar du behöver tillstånd för att installera.
    Att inte anmäla/ansöka innebär att du får betala miljösanktionsavgift.
  • Luftvärmepump som innehåller 14 ton CO2e eller mer ska du föranmäla innan installation.
    Se 14 § Förordning (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser.
  • Luftvärmepump som är mindre än 14 ton CO2e behöver du inte anmäla.

Mer information gällande fluorerade växthusgaser finns under köldmedier

Steg 1 – Kontakta installatör och borrare

I anmälan ska du ange val av pump, borrhålsplacering och installatör. Ett bra första steg är att välja en ackrediterad installatör. Installatören kan ofta assistera med att anlita borrfirma. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen har information om installatörer som är medlemmar men du kan även använda andra vägar för att hitta installatörer som inte är medlem av  till branschorganisationen.

Förteckning över installatörer som är medlemmar i branschorganisationen Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen

Steg 2 – Kontrollera ledningar på fastigheten

Du behöver veta var på tomten det finns avlopp och vattenledningar. Det är du som fastighetsägare som ska ha kunskap om var ledningarna är dragna på fastigheten. Det är också du som får stå för eventuella kostnader ifall det skulle uppstå skador i samband med borrningen. Om det finns kommunala ledningar eller tunnlar under din fastighet, så bör det framgå av servitut. Du kan få information om kommunala vatten- och avloppsledningars läge från kommunens VA avdelning, som nås via din kommuns växel.

Steg 3 – Samla alla handlingar för en ansökan/anmälan

Skalenlig situationsplan

För få den effekt du önskar ska ditt borrhål hålla avståndet från dina grannars borrhål att de riskerar att störa varandras värmeupptag. För att anläggningen ska ge full effekt bör avståndet mellan två borrhål vara minst 20 meter. Markera planerade borrhål med eventuell riktning samt grannars borrhål på kartan över din fastighet som är i skalan 1:400. Situationsplanen måste ha en skalstock. Om enskilt avlopp finns så ska du markera avloppsanordningen samt vattenbrunnen på din samt dina grannars fastigheter och ange avstånd på blanketten.

Skriv ut kartan via Haninge kommuns webbtjänst
Skriv ut kartan via Nynäshamn kommuns webbtjänst
Skriv ut kartan via Tyresö kommuns webbtjänst

Klartecken från dina grannar

Det är alltid viktigt att ha samtal med grannarna för att hitta den bästa lösningen. Du behöver fråga dem om de borrat för bergvärme själva och i så fall var, eller om de har planer på att installera en värmepump i framtiden. En bra dialog från början är mycket till hjälp i ett senare skede. Om ditt borrhåls placeras närmare än 10 meter från din grannes tomtgräns måste grannen lämna sina synpunkter till detta. Observera att detta gäller även om entreprenören planerar att vinkla borrhålet. Berörda grannar behöver se din anmälan och situationsplan med borrhålets placering för att kunna yttra sig.

Vid fler än 5 borrhål – hantering av borrslam

När det planeras för fler än 5 borrhål behöver sökande inkomma med information om hur borrslam (borrkax och borrvatten) ska hanteras och renas.

Dispens – Ibland krävs det dispens för att anlägga värmepump

I områden med fornminnen krävs dispens från länsstyrelsen. För sjö- och ytvattenanläggningar kan det krävas strandskyddsdispens. Kontakta därför bygglov i din kommun.

Steg 4 – Fyll i och skicka in din anmälan/ansökan

Nu när du har alla uppgifter som behövs för anmälan/ansökan är det dags att fylla i blanketten. Fråga din installatör om du behöver hjälp med de tekniska uppgifterna. Om sökande är en annan än fastighetsägaren krävs en fullmakt. Fullmakten ska vara signerad av båda parterna. Anmälan skickas per post eller e-post till förbundet.

Förbundets tillsynsarbete och handläggning

När anmälan kommer in till förbundet sker handläggningen av anmälningar i turordning. Handläggningstiden är tre veckor från det att anmälan är komplett, sen kan beslut tas. Beslutet innehåller vissa villkor för din borrning där särskilda regler kan gälla vid borrning nära kust, förorenade områden eller skyddade naturområden. Det är ditt ansvar att alla villkoren följs. Förbundet skickar sedan en kopia av beslutet till din borrare och installatör, och det är nu när du fått ett godkänt beslut från oss som arbetet och installationen kan påbörjas. Om du inte håller med kring vårt beslut, så har du rätt att överklaga beslutet. Även grannar som har yttrat sig kan överklaga beslutet, om de motsatt sig godkännandet av anläggningen.

Avgift tas ut för handläggning av anmälan/ansökan

Förbundet tar ut en fast prövningsavgift för handläggningen av värmepumpsanmälan/ansökan. Prövningsavgiften varierar beroende på typ av anläggning samt om anläggningen inrättas inom ett vattenskyddsområde. I vissa fall kan timavgift uttas utöver den fasta avgiften och detta händer normalt vid ärenden som:

  • ligger inom ett misstänkt eller konstaterat förorenat område
  • anmälan gäller fler än 5 borrhål

Vi tar betalt för nedlagt arbete även för anmälningar som dras tillbaka.

Läs mer i förbundets taxa för miljöbalken, taxebilaga 1

Skicka in brunnsprotokoll när installation är utförd

När borrning och installation är utförd ska brunnsprotokoll skickas till förbundet samt Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Beslutet gäller i två år, har arbetet inte påbörjats inom den tiden får du anmäla/ansöka om värmepump igen till förbundet.

Miljösanktionsavgifter

Om du installerar en värmepump utan att anmäla det till oss kommer du få betala en miljösanktionsavgift. Vi tar även betalt för handläggning av ärenden om miljösanktionsavgift, se aktuell avgift i förbundets taxa, taxebilaga 1 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Ladda ner dokument

Ansökan/anmälan värmepumpar

Om du ska installera en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, berg, ytvatten eller grundvatten, måste du anmäla det till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Handläggningstiden är tre veckor från det att anmälan är komplett. Anmälan måste vara fullständig för att beslut ska kunna tas. Luftvärmepumpar behöver inte anmälas.

Kompletteringar till denna blankett