Hem > Ämnesområden > Invånare > Boende > Eldningsveckor

Eldningsveckor

Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras, i andra hand lämnas till kommunens återvinningscentral. Övrigt avfall får inte eldas.

I tätbebyggt område får du elda små mängder torrt trädgårdsavfall endast under eldningsveckorna, förutsättningen är att eldningen inte stör omgivningen. Du får inte elda löv, gräs och annat trädgårdsavfall som ger stora mängder rök eller om eldningsförbud är utfärdat av brandförsvaret.

Eldningsveckorna:

  • Vecka 15-16 med föregående lördag och söndag samt valborgsmässoafton.
  • Vecka 41-42 med föregående lördag och söndag.

Om du bor i område utanför detaljplan eller samlad bebyggelse (mindre än tio hus) är det tillåtet att elda små mängder torrt trädgårdsavfall under hela året så länge eldningen inte stör omgivningen. Bestämmelsen gäller likadant i Haninge, Nynäshamn och Tyresö.

Ansvar vid eldning

Du som eldar är ansvarig för att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Hantering och eldning av avfall regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och kommunens renhållningsordning.

Ibland får vi in klagomål om eldning. Om klagomålet är befogat tar vi ut avgift för den handläggningstid som läggs ned i ärendet. Avgiften tas ut enligt förbundets fastställda timtaxa.

Förbudet att elda avfall gäller både företag och privatpersoner. Orsaken till förbudet är att undvika spridning av skadliga ämnen och störningar på omgivningen. Förbränning i öppen eld och i vanliga kaminer och pannor är ofullständig, vilket ger utsläpp av skadliga föroreningar till luften och röklukt. Därför är det förbjudet elda avfall i dessa.

Eldning av avfall ska bara ske i en anläggning som har tillstånd att elda avfall, dvs avfallsförbränningsanläggningar med modern rökgasrening där energin från avfallet omvandlas till el eller fjärrvärme.

Lämna ditt avfall till återvinningscentral

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som ger upphov till avfall är skyldig att sortera avfallet och lämna det till kommunens avfallsbolag. Det utsorterade avfallet ska transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår.

Avfall som inte omfattas i renhållningstaxan för vanlig hämtning av hushållsavfall ska lämnas till kommunens återvinningsstationer eller återvinningscentraler. Det kommunala avfallsbolaget kan mot beställning även hämta större mängder avfall. Mer information kan du få genom att kontakta din kommun eller det avfallsbolag som anlitas av kommunen.

Dispens för eldning av avfall

Du som vill elda avfall ska ansöka om dispens till förbundet skriftligen. Ansökan ska göras minst sex veckor innan planerad eldning. Förbundet medger dispens endast om det finns särskilda skäl. Förbundet tar ut timavgift för handläggningen oavsett om du får dispens eller inte.

I ansökan ska du lämna uppgifter om:

  • Sökandens namn, adress och org.nr./pers.nr.
  • Fastighetsägare om annan än sökanden.
  • Namnet på fastigheten där avfallet ska eldas.
  • Skalenlig kartskiss där eldningsplats respektive avstånd till närboende och/eller närliggande verksamheter markeras.
  • Beskrivning på vad som ska eldas, mängden i kubikmeter ska också anges.
  • När eldningen beräknas ske samt hur lång tid den tar.
  • Skälen till att eldning är att föredra framför annat bortskaffande.
  • Redovisning över kostnaderna för bortskaffandet av avfallet till avfallsanläggning.

Mer information

Avfallsförordningen
Miljöbalken
Renhållningsordning i Haninge kommun
Renhållningsordning i Nynäshamn kommun
Renhållningsordning i Tyresö kommun