Serveringstillsyn

Tillsyn över serveringsställen med tillstånd att servera alkoholdrycker och butiker med försäljning av folköl bedrivs på tre olika sätt: yttre, inre och förebyggande.

Yttre tillsyn

Förbundet besöker restaurangerna och andra serveringsställen och då kontrolleras bland annat ordning- och nykterhetsläget, mat- och lättdrycksutbudet, marknadsföringen, brandsäkerheten, förändringar av serveringslokalen samt om serveringsansvarig personal är på plats.

Tillsynen görs utifrån en löpande riskbedömning av serveringsstället och kan ske på förekommen anledning, till exempel på grund av information genom inre tillsyn.

Den största delen av yttre tillsyn sker på kvällstid.  Tillsynen sker ofta tillsammans med Polismyndigheten. Kontrollerna sker oanmälda utom i de fall tillståndshavaren särskilt har begärt att förbundet ska komma på besök. Varje restaurang får normalt åtminstone ett besök per år. De restauranger som har dans och/eller ungdomlig publik prioriteras. Restauranger som har meddelats en erinran eller en varning eller där det vid senaste inspektionen konstaterats att ordnings- och nykterhetsläget varit bristfälligt prioriteras också. I de fall någon har klagat på en restaurang eller tipsat om oegentligheter följer förbundet upp detta vid nästa inspektionstillfälle.

I samband med tillsyn har tillsynspersonalen rätt att få tillträde till alla serveringsrörelsens lokaler, det vill säga inte bara serveringslokalen utan även kök, lager, kontor etc. Motsvarande rätt gäller även vid tillsyn av detaljhandlare med folköl.

Inre tillsyn

Tillsynen sker genom att förbundet:

 • Bland annat prenumererar på uppgifter om ägarförändringar och andra förändringar i tillståndshavande bolag från ett upplysningsföretag.
 • Skickar förfrågningar till Skatteverket och Polismyndigheten.
 • Granskar och analyserar de uppgifter som Polismyndigheten och Kronofogdemyndigheten enligt alkohollagen är skyldiga att underrätta kommunen om.
 • Får information från och samarbetar även med andra myndigheter.
 • Granskar och analyserar de restaurangrapporter som tillståndshavarna en gång per år sänder in till förbundet och Folkhälsomyndigheten.
 • Förbundets inre tillsyn sker främst genom den information om förändringar i restaurangernas bolagsförhållanden som automatiskt kommer från ett upplysningsföretag. I övrigt sker kontroll av tillståndshavarnas lämplighet genom kontakt med andra myndigheter vid rutinremisser och då tips inkommit, eller om alkoholhandläggaren finner skäl till det av annan anledning.

Förebyggande tillsyn

Förbundet arbetar förebyggande genom:

 • Information i samband med ansökan om serveringstillstånd.
 • Information och rådgivning till tillståndshavaren och personal efter att tillstånd beviljats.
 • Utbildning av ägare och personal – framför allt Ansvarsfull alkoholservering och Krogar mot knark.
 • Informationsbrev som skickas ut till tillståndshavare, till exempel vid större förändring i alkohollagen eller i anledning av ändrade tillsynsavgifter
 • Uppföljningssamtal med tillståndshavare tillsammans med Polisen då missförhållanden har konstateras vid tillsynsbesök
 • Den förebyggande tillsynen sker främst i samband med ansökan om serveringstillstånd. Då kontrolleras bland annat sökandens kunskaper i alkohollagstiftningen.
 • Tillståndshandläggaren besvarar också dagligen frågor om lagstiftningen samt ger råd hur sökanden/tillståndshavaren ska göra i vissa situationer, till exempel i samband med försäljning eller ombyggnad av restaurangen. Förbundet anordnar, i samarbete med andra Södertörnskommuner utbildning i Ansvarsfull alkoholservering för tillståndshavare och anställd personal.

Samarbete mellan myndigheter

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund tillsammans med Polismyndigheten, utövar tillsyn över serveringsställen med tillstånd att servera alkoholdrycker och butiker med försäljning av folköl i Haninge och Tyresö.

 

 

Senast uppdaterad: 15 juni, 2020