Registrera medelstor förbränningsanläggning

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har tillsyn över samtliga berörda anläggningar inom medlemskommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Den som har eller tänker bygga en medelstor förbränningsanläggning ska informera tillsynsmyndigheten om anläggningen. Detta ska göras genom registrering via Naturvårdsverkets e-tjänst som finns länkad på den här sidan.

Vad är en medelstor förbränningsanläggning?

En eller flera förbränningsanläggningar med sammanlagda effekten mellan 1 och 50 MW (megawatt) och som har utsläpp till luft i en gemensam skorsten anses som medelstor. Inom en anläggning kan det alltså finnas flera medelstora förbränningsanläggningar om de är kopplade till olika skorstenar.

När ska registreringen göras?

En ny anläggning ska registreras innan den tas i drift. Så kallade 2018-anläggningar, ska registreras enligt övergångsreglerna i förordningen om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471) vilket innebär följande:

 • Senast 1 januari 2024 om anläggningens effekt är högre än 5MW.
 • Senast 1 januari 2029 om anläggningens effekt är högst 5MW.

Vilka uppgifter ska lämnas i e-tjänsten?

 • Företagsnamn (verksamhetsutövare), organisationsnummer och företagets säte
 • Anläggningens namn, fastighetsbeteckning och adress, kontaktuppgifter som telefon och e-post
 • X- och Y-koordinater enligt SWEREF 99 TM (EPSG:3006) om anläggningen är stationär
 • Datum när anläggningen togs eller tas i drift.
 • Anläggningens typ med användning av beteckningarna dieselmotor, gasturbin, tvåbränslemotor, annan motor eller annan medelstor förbränningsanläggning.
 • Anläggningseffekten i megawatt (MW)
 • Anläggningens verkningsgrad
 • Typ av reningsutrustning
 • Förväntat/beräknat antal årliga drifttimmar och genomsnittlig last vid drift.
 • Typ av bränslen och andel bränslen som förbränns eller avses förbrännas, med beteckningarna fast biomassa, övriga fasta bränslen, dieselbrännolja, flytande biobränsle, naturgas och andra gasformiga bränslen än naturgas.
 • Anläggningens sektor eller industrienhet, med användning av tillämplig NACE-kod enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden samt med användning av tillämplig standard för svensk näringsgrensindelning (SNI-kod).

Länk till E-tjänst

» E-formulär för registrering av medelstor förbränningsanläggning

Mer information

» På Naturvårdsverket finns mer information om registreringsplikt för medelstora förbränningsanläggningar

» Förordningen om medelstora förbränningsanläggningar