Skola/ förskola/ fritids

Barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin tid i förskolor och skolor. En bra inomhusmiljö är nödvändig för att förebygga hälsoproblem, som exempelvis sjukdomar, allergier och överkänslighet. Fuktskador, radon, ventilation och felaktig städning är exempel på några av de riskfaktorer som måste kontrolleras.

Ansvar
Du som ska driva eller driver en verksamhet inom skola och förskola ansvarar för att lokalen och verksamheten uppfyller de lagkrav som ställs.

När du öppnar en ny verksamhet eller förändrar en befintlig verksamhet så pass mycket att det är av betydelse för människors hälsa och miljö ska du anmäla detta till förbundet: t. ex. om en verksamhet utökar med nya lokaler; förändras t.ex. startar ett fritidshem i en redan anmäld lokal; utökas, t.ex. påbörjar förskola i befintlig skolverksamhet.

Privat barnomsorg
Observera att verksamhet för barnomsorg med fler än cirka 5-6 barn ska anmälas till oss. Kontakta oss för en bedömning om din verksamhet är anmälningspliktig utifrån antal barn och lokalens utformning.

Anmälan om lokal i offentlig miljö

Tänk på att:

  • Registrering enligt livsmedelslagstiftningen krävs om livsmedel ska hanteras i verksamheten.
  • Bygglov och bygganmälan enligt plan- och bygglagen krävs innan du bygger en ny lokal eller tar i bruk och ändrar en befintlig lokal. Kontakta respektive kommuns bygglovshandläggare för mer information.

Information hos andra myndigheter
Folkhälsomyndigheten
Hälsoskydd vid tillfälligt boende
Haninge
Nynäshamn
Tyresö