Skola/ förskola/ fritids

Barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin tid i förskolor och skolor. En bra inomhusmiljö är nödvändig för att förebygga hälsoproblem, som exempelvis sjukdomar, allergier och överkänslighet. Fuktskador, radon, ventilation och felaktig städning är exempel på några av de riskfaktorer som måste kontrolleras.

Ansvar

Du som ska driva eller driver en verksamhet inom skola och förskola ansvarar för att lokalen och verksamheten uppfyller de lagkrav som ställs.

När du öppnar en ny verksamhet eller förändrar en befintlig verksamhet så pass mycket att det är av betydelse för människors hälsa och miljö ska du anmäla detta till förbundet: t. ex. om en verksamhet utökar med nya lokaler; förändras t.ex. startar ett fritidshem i en redan anmäld lokal; utökas, t.ex. påbörjar förskola i befintlig skolverksamhet.

Privat barnomsorg

Observera att verksamhet för barnomsorg med fler än cirka 5-6 barn ska anmälas till oss. Kontakta oss för en bedömning om din verksamhet är anmälningspliktig utifrån antal barn och lokalens utformning.

Anmälan om lokal i offentlig miljö

Tänk på att:

  • Registrering enligt livsmedelslagstiftningen krävs om livsmedel ska hanteras i verksamheten.
  • Bygglov och bygganmälan enligt plan- och bygglagen krävs innan du bygger en ny lokal eller tar i bruk och ändrar en befintlig lokal. Kontakta respektive kommuns bygglovshandläggare för mer information.

Allergier och inomhusmiljö

Den 2 december 2020 arrangerade vi ett webinarium tillsammans med Astma- och allergiförbundet. Astma- och allergiförbundet pratade om vikten av förebyggande allergiarbete och den digitala allergironden. Förbundet pratade om radon, ventilation och allergi.

Allergi i förskola och skola – presentation från webinariet (pdf)

Radon, ventilation och allergi – presentation från webinariet (pdf)

Information hos andra myndigheter

Folkhälsomyndigheten
Hälsoskydd vid tillfälligt boende
Haninge
Nynäshamn
Tyresö