Avfall för anläggningsändamål

Genom att återvinna avfall använder vi våra naturresurser effektivare. Grus, sten, betong och tegel är överskotts- och restmaterial som exempelvis kan användas i grundläggning för byggnationer, utfyllnader och bullervallar.

När krävs det anmälan eller ansökan om tillstånd?

Villkoren för användningen är att det finns ett anläggningsändamål, att avfallet är rent och utsorterat, och att inga föroreningar uppstår på den nya användningsplatsen.

Det är föroreningsrisken på mark och vatten som avgör om du behöver göra en anmälan till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund eller ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen för att använda avfall för anläggningsarbeten.

  • Ringa föroreningsrisk – anmälan till förbundet
  • Mer än ringa föroreningsrisk – ansökan om tillstånd hos länsstyrelsen

Om det inte föreligger någon föroreningsrisk ska du kontakta kommunens bygglovsavdelning för att ansöka om strandskyddsdispens och/eller marklov, samt länsstyrelsen för anmälan om samråd.

Du som vill använda restavfallet ska bedöma den nya användningsplatsens lämplighet för ändamålet, medan avfallsproducenten ska ha kunskap om avfallets möjliga innehåll av föroreningar.

I många fall kan det vara svårt att själv väga in alla miljöaspekter och bedöma föroreningsrisken. Du kan kontakta oss på förbundet i god tid innan åtgärden ska genomföras för att få hjälp och råd.

Läs även i Naturvårdsverkets handbok 2010:1, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Anmälan

Skicka in anmälan till förbundet minst sex veckor innan din verksamhet ska starta om inte annat beviljas i det enskilda fallet. Ofullständigt ifylld blankett skickas tillbaka för komplettering. Förbundet tar ut en avgift för handläggning av anmälan och tillsyn enligt gällande taxa.

Marklov, strandskydd och samråd

Marklov och strandskyddsdispens söker du hos kommunens bygglovsavdelning. Inom detaljplanelagt område kan det krävas marklov om en åtgärd höjer markytans mer än 0,5 meter. Strandskyddet innebär att byggnader och anläggningar inte ska placeras närmare vattenområde än 100-300 meter.

Samråd hos länsstyrelsen. En verksamhet eller åtgärd som väsentligt ändrar naturmiljön, men inte omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt, ska anmälas för samråd hos länsstyrelsen.

Ladda ner dokument

Anmälan användning av avfall för anläggningsändamål

Alla har ansvar för att sortera ut sitt farliga avfall och att sortera så att avfallet kan återvinnas och behandlas på ett miljösäkert sätt.