Återvinning av avfall för anläggningsändamål

Genom att återvinna avfall använder vi våra naturresurser effektivare och minskar transporter. Grus, sten, betong och tegel är några exempel på överskotts- och restmaterial som kan användas igen som till exempel grundläggning för byggnationer, utfyllnader och bullervallar.

När krävs det anmälan eller ansökan om tillstånd?

Villkoren för användningen är att det finns ett tydligt syfte med anläggningen, att avfallet är rent och utsorterat, och att inga föroreningar uppstår på den nya användningsplatsen.

Det är risken för förorening av mark och vatten som avgör om du behöver göra en anmälan till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund eller ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen för att använda avfall för anläggningsarbeten.

  • Mindre än ringa risk – ingen anmälan till förbundet
  • Ringa föroreningsrisk – anmälan till förbundet
  • Mer än ringa föroreningsrisk – ansökan om tillstånd hos länsstyrelsen

Bedömning av föroreningsrisk

Du som vill använda avfallet ska bedöma den nya användningsplatsens lämplighet för ändamålet samt ha kunskap om avfallets möjliga innehåll av föroreningar.

I många fall kan det vara svårt att själv väga in alla miljöaspekter och bedöma föroreningsrisken. Du kan kontakta oss på förbundet i god tid innan åtgärden ska genomföras för att få hjälp och råd men det kan även vara bra att ta hjälp av extern kompetens inom området.

» Ta hjälp av Naturvårdsverkets handbok 2010:1, som stöd i bedömningen av risker för förorening vid återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Det är viktigt att anläggandet har ett tydligt syfte

Att använda avfall i anläggningsarbeten utan att ha ett tydligt syfte eller använda mer avfall än vad konstruktioner kräver är inte återvinning utan kan istället räknas som bortskaffande av avfall vilket är förbjudet utan tillstånd från länsstyrelsen.

Anmälan till förbundet

Anmälan om återvinning av avfall i anläggningsändamål ska göras i god tid, men senast sex veckor innan verksamhetsstart. Ofullständigt ifylld blankett skickas tillbaka för komplettering. Förbundet tar ut en timavgift för handläggning av anmälan och tillsyn enligt gällande taxa.

Marklov, strandskydd och samråd

Det kan ändå krävas marklov, strandskydd och samråd även om:

  • risken för förorening är mindre än ringa
  • det finns ett tydligt syfte med användningen av avfallet

Marklov och strandskyddsdispens

Inom detaljplanelagt område kan det krävas marklov om en åtgärd höjer markytan mer än 0,5 meter. Strandskyddet innebär att byggnader och anläggningar inte ska placeras närmare vattenområde än 100-300 meter. Kontakta din kommuns bygglovsavdelning för information och anmälan.

Samråd hos länsstyrelsen

En verksamhet eller åtgärd som väsentligt ändrar naturmiljön, men inte omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt, ska anmälas för samråd hos länsstyrelsen.

» Kontakta Länsstyrelsen för samråd

Ladda ner dokument

Anmälan användning av avfall för anläggningsändamål

Alla har ansvar för att sortera ut sitt farliga avfall och att sortera så att avfallet kan återvinnas och behandlas på ett miljösäkert sätt.