Folköl

Om du vill sälja eller servera folköl ska du göra en anmälan innan du börjar. Din verksamhet ska också ta fram ett program för egenkontroll. Här får du mer information om anmälan och regler för försäljning av folköl.

Försäljning av folköl

Definition av folköl – Folköl är en jäst, odestillerad dryck vars alkoholhalt överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent.

Anmäl försäljning och servering

Den som säljer och/eller serverar folköl ska anmäla detta till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Försäljning/servering får inte påbörjas förrän anmälan har gjorts. Anmälan ska göras av behörig företrädare för det företag som driver verksamheten. Vid förändring av bolagets eller försäljningsställets kontaktuppgifter med mera ska detta anmälas till förbundet.

Anmälan via e-tjänst

Skicka in din anmälan via förbundets e-tjänst för tobak, folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Kom ihåg att du ska anmäla påbörjad eller avslutad försäljning eller ändring av kontaktuppgifter.

Egenkontroll

Varje företag som bedriver detaljhandel med- eller servering av folköl är skyldigt att utöva särskild tillsyn (egenkontroll) över försäljningen. För denna egenkontroll skall företaget ta fram och tillämpa ett egenkontrollprogram. Programmet ska i ett dokument bl.a. beskriva vilka rutiner som skall tillämpas vid försäljning av folköl för att förhindra överträdelser av försäljningsbestämmelserna.

Syftet med programmet är att det ska utgöra ett instrument för näringsidkaren att säkerställa att försäljningsreglerna kommer att följas samt att förhindra att det uppstår olägenheter i samband med försäljningen. Det bör också finnas en beredskap för att vidta åtgärder i det fall bestämmelserna inte följs eller då olägenheter uppstått. Vilka åtgärder det är bör framgå av programmet. Särskild vikt bör läggas på ålderskontrollen och risken för langning. Den som ansvarar för försäljningen ansvarar också för att personalen är väl införstådd med lagen och att information om försäljningsbestämmelserna lämnas på lämpligt sätt.

Det ska finnas en kopia av egenkontrollprogrammet i butiken/serveringen till ledning för försäljningspersonalen. En kopia av egenkontrollprogrammet för folköl ska skickas in till förbundet i samband med anmälan.

Försäljningsregler för folköl

Den som säljer folköl ska förvissa sig om att den som köper verkligen har fyllt 18 år. Detta ska tydligt framgå av skyltning på försäljningsstället. Skyltning ska finnas vid kassan och vid varan. Den som säljer folköl ska förvissa sig om att kunden är över 18 år. I tveksamma fall ska man begära legitimation. Ett gott råd är att begära legitimation av alla som ser ut att vara under 25 år.

Folköl får inte säljas till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.

Observera att det är den som faktiskt lämnar ut varan, kassa- eller serveringspersonal, som kan ställas till ansvar för ovanstående två punkter.

Livsmedelslokalen ska vara registrerad

För att få sälja eller servera folköl krävs att lokalen ska vara avsedd för stadigvarande verksamhet med livsmedel och registrerad enligt föreskrifter som meddelats med stöd av 7 § livsmedelslagen.
Registreringen  av lokalen görs även den hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.

Livsmedelsutbudet ska vara brett och varierat med mejeriprodukter, charkvaror, torrvaror och frysmat samt konserver. Det räcker inte med ett kiosksortiment eller med enstaka varor ur någon eller ett par av varugrupperna. Gäller det servering av folköl ska det tillhandahållas olika typer av maträtter och lättdrycker.

Det bör finnas minst en försäljningsansvarig i varje butik som bedriver detaljhandel med folköl. Denne bör finnas tillgänglig när folkölsförsäljning bedrivs. Försäljningsansvarig bör ha fyllt 18 år och vara mogen och lämpad för uppgiften. I större företag där företagaren inte själv innehar denna funktion bör alltså någon anställd utses. I egenkontrollprogrammet bör finnas rutiner för detta samt särskilda instruktioner för den försäljningsansvarige, till exempel hantering av olika tänkbara situationer där problem kan uppstå.

Personligt straffansvar

Den som säljer eller serverar folköl är skyldig att förvissa sig om att kunden har fyllt 18 år. Överträdelse av förbudet är förenat med straffansvar som gäller den som lämnar över folkölen till den underårige. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot detta döms för olovlig dryckeshantering till böter eller fängelse i högst sex månader.

Tillsyn

Förbundet ska kontrollera att försäljningsbestämmelserna följs. Om försäljningsbestämmelserna inte följs kan kommunen antingen meddela en varning eller förbjuda försäljning i 6 eller 12 månader.

Tillsyn utförs via inspektioner. Vid detta tillfälle kontrolleras skyltning/marknadsföring, åldersgräns och egenkontrollprogram.

Har du frågor?

Förbundets tillståndshandläggare ansvarar för tillsyn, kontrollköp och information. Har du frågor är du välkommen att ta kontakt.

Ladda ner dokument

Anmälan om folköl – detaljhandel eller servering

Kompletteringar till denna blankett

Egenkontrollprogram för folköl (2,25 %-3,5 %) – detaljhandel eller servering

Avanmälan om försäljning av folköl och e-cigaretter