Cisterner

Du som äger en cistern för lagring av brandfarliga vätskor eller spillolja är ansvarig för att hantering och kontroll sker på rätt sätt. Förbundet ska kontaktas innan installation av cistern samt när cistern och rörledningar tas ur bruk.

Alla som har en cistern ansvarar för att den inte påverkar miljön exempelvis vid eventuellt läckage. Cisterner kan ligga ovan mark eller i mark, de kan finnas utomhus eller inomhus. Det finns olika typer av cisterner, exempelvis:

  • villacisterner
  • gårdscisterner (så kallade farmartankar)
  • mobila uppställda cisterner

Anmälan om cistern ska redovisas senast 4 veckor före installation

Observera att anmälan krävs för både utomhus och inomhus cisterner samt stationära och tillfälliga cisterner, se blankett ” anmälan om installation av cistern”. Förbundet ska informeras skriftligen innan följande typer av cisterner installeras:

  • Cistern samt dess rörledningar i och ovan mark som rymmer mer än 1 m3 brandfarlig vätska eller spillolja. Med brandfarlig vätska avses en vätska med en flampunkt som inte överstiger 100 °C. Med spillolja avses avfall som utgörs av mineralbaserad, syntetisk eller vegetabilisk smörjolja, olja som varit avsedd för ett industriellt ändamål, eldningsolja, eller oljehaltigt drivmedel.
  • Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. Se mer information om kraven för cisterner inom vattenskyddsområden, under fliken ’Cisterner inom vattenskyddsområde’.

Observera att hanteringen av brandfarlig vätska eller spillolja även kan vara prövningspliktigt enligt brandskyddslagstiftningen, kontakta Södertörns brandskyddsförbund (SBFF) för rådgivning.

Cisterner och rörledningar som tas ur bruk

Du måste meddela Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund skriftligt när du skrotar din cistern, se blanketten ”anmälan om att ta cistern ur bruk”.

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras samt avlägsnas eller fyllas med sand. Cisternen ska i första hand avlägsnas och i andra hand lämnas kvar. Det är viktigt att påfyllningsrör och avluftningsledning tas bort så att cisternen inte fylls på igen av misstag. Vid anmälan om att ta cistern ur bruk ska intyg bifogas från rengöring av cistern som utförts av sakkunnig.

Debitering för handläggning av anmälan

Förbundet tar ut avgift för handläggning av anmälan om installation samt anmälan när cisterner skrotas, se aktuella avgifter i förbundets taxa, taxebilaga 1 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Miljörisk

Cisterner innehåller oljor eller brandfarliga vätskor som kan läcka under användning t.ex. vid påfyllnad men blir också utsatta för angrepp med tiden. Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om de sker i mark och från rörledningar i betonggolv. Skulle ett större läckage ske kan skadorna vara svåra att åtgärda och medföra stora saneringskostnader. Det är en fördel att frilägga rörledningarna. Då har du själv bättre kontroll över din anläggning.

Ladda ner dokument

Anmälan om att cistern tas ur bruk

När en cistern tas ur bruk anmäler du det till Södertörns miljö-och hälsoskyddsförbund. Anmälan är avgiftsfri. Cisternen ska tömmas och rengöras samt tas bort eller fyllas med sand. Påfyllningsrör och avluftningsledning ska avlägsnas så att cisternen inte kan fyllas på igen av misstag.

Anmälan installation av cistern

När en cistern installeras ska det anmälas till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Avgift för handläggning av anmälan tillkommer, se taxor, miljö, taxebilaga 1.

Kompletteringar till denna blankett
Senast uppdaterad: 12 mars, 2020