Gödsel från djurhållning

Gödsel innehåller mycket näringsämnen såsom kväve och fosfor. De är båda näringsämnen som bidrar till övergödningen i våra sjöar och vattendrag. Det är därför viktigt att gödsel förvaras på rätt sätt så att inte näring läcker ut till våra vatten.

Förvaring

Gödsel från djurhållning ska förvaras tätt så att läckage av fosfor och kväve inte kan ske. Detta innebär att gödsel ska förvaras invallat eller täckt så att regnvatten inte kan föra med sig näringsämnena ut i marken. Även grovfoder innehåller kväve och fosfor och öppna eller skadade balar ska förvaras tätt. Näringsämnen som når våra vattendrag skapar tillväxt av exempelvis alger som på sikt orsakar syrebrist i vattnet och bottendöd. För mer information se Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

All gödsel ska förvaras tätt oavsett hur många djur verksamheten har. Begreppet ”verksamhet” kommer från Miljöbalken. Miljöfarlig verksamhet är all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten eller medföra andra störningar för människor eller miljön. Förbundet använder begreppet ”lantbruk” för alla typer av verksamheter som har djur och/eller växtodling. Det inkluderar företag och privata djurhållare.

Jordbruksverkets hemsida finns information om vilken lagringskapacitet som krävs för antalet djurenheter. Observera att gödsel ska förvaras tätt oavsett hur få djurenheter som finns i verksamheten.

Förbud att sprida gödsel

Södertörn tillhör nitratkänsligt kustområde och därför är det förbjudet att sprida gödsel från
1 november till 28 februari. Här kan du ladda ner och ansöka om dispens för spridning av gödsel.

Senast uppdaterad: 20 januari, 2020