Återvinning

Genom att återanvända eller återvinna uttjänta varor eller material gör du en insats för miljön och för ett hållbarare samhälle. Det är skillnad mellan återvinningsstationer och återvinningscentraler. Sortera och släng på rätt plats.

Hur ska avfallet sorteras?

Förpackningar och tidningar omfattas av producentansvaret (se nedan) och alla tidningar och förpackningar av glas, metall, papper och plast ska sorteras ut och lämnas på återvinningsstation eller på annan plats som kommunen bestämt. Reglerna skiljer sig åt mellan kommunerna så vill du veta vad som gäller just dig, kontakta din kommun.

Alla förpackningar ska vara tömda och rengjorda

Förpackningar med olika material ska separeras. Om det inte går att skilja de olika materialen åt; sortera förpackningarna efter det viktmässigt dominerande materialet. Föremål som inte är tidningar eller förpackningar ska aldrig läggas i FTI:s kärl, även om de är tillverkade av plast, glas eller metall, utan sorteras på kommunens återvinningscentraler eller hos din hyresvärd.

Om du är osäker på var du ska slänga ett specifikt föremål kan du leta upp det i FTI:s lista som du hittar här. Där kan du se i vilket kärl det ska sorteras på återvinningsstationerna eller om det inte ingår i FTI:s insamling, det vill säga är hushållsavfall eller om det är grovavfall, farligt avfall eller något annat som ska lämnas till återvinningscentralen. Förpacknings- och tidningsinsamlingen har det övergripande ansvaret för driften av återvinningsstationerna.

Hitta återvinningsstation

På FTI:s hemsida kan du leta upp närmaste återvinningsstation i din kommun och se när stationen tömdes och städades. Du kan också se när detta planeras att göras nästa gång. Vid frågor kontaktar du FTI direkt.

Batterier

Batterier ingår inte i FTI:s ansvar och samlas inte in på alla återvinningsstationer. Besök El-kretsens hemsida och ange i vilket område du söker batteriholkar.

Producentansvar

Varje företag som tillverkar, importerar, fyller eller säljer förpackningar eller förpackade varor, ansvarar för att det finns ett insamlingssystem dit slutkunderna kan lämna förpackningarna för återvinning. Det kallas producentansvar och gäller för elektriska och elektroniska produkter, däck, bilar, returpapper samt förpackningar av glas, metall, plast, kartong och wellpapp.

Senast uppdaterad: 17 mars, 2020