Alkohollagens regler

Alkohollagens regler vid servering av alkoholdrycker gäller för alla som deltar i försäljningen.

Alkohollagen styr hur servering av alkoholdrycker bedrivs och är en del av den svenska alkoholpolitiken. Syftet med reglerna är att begränsa skadlig alkoholkonsumtion som exempelvis berusningsdrickande, allt för tidig alkoholdebut, ordningsstörningar och andra olägenheter. Särskilt fokus läggs på att servering inte sker till personer under 18 år.

Förbundet är tillstånds- och tillsynsmyndighet med uppgift att se till att lagen efterlevs.

Ansvar och kunskap

Alla som serverar alkoholdrycker har ett personligt ansvar. Det gäller både företagaren eller tillståndshavaren och serveringspersonal. Om till exempel en servitör serverar en person som inte uppnått rätt ålder så kan servitören personligen ställas till svars för detta och riskerar böter eller i särskilt allvarliga fall att dömas till fängelse.

Personal som arbetar med servering måste därför ha goda kunskaper om reglerna i alkohollagen och vad dessa praktiskt innebär. Tillståndshavaren ansvarar för att personalen har nödvändiga kunskaper för hur serveringen ska bedrivas. Ytterst är det tillståndshavaren som har ansvaret för hur verksamheten sköts. Överträdelser kan innebära att tillståndshavaren meddelas en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser en varning.

Återkallande av tillstånd
I de allvarligaste fallen kan även serveringstillståndet komma att återkallas om överträdelserna varit sådana att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, eller om  en eller flera varningar har tilldelats utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till.

Skriftlig alkohol- och drogpolicy
Som ett stöd för personalen bör restaurangen ha en skriftlig alkohol- och drogpolicy med beskrivning och regler om hur verksamheten ska bedrivas. Policyn bör också beskriva hur problem ska undvikas och om de trots allt uppkommer, hur de ska hanteras.

Serveringsansvarig

Restaurangen får inte lämnas utan tillsyn. Tillståndshavaren eller serveringsansvarig ska hela tiden finnas tillgänglig på restaurangen då alkoholförtäring pågår. De ska ha god kontroll och uppsikt över restaurangens serveringslokaler.

Den serveringsansvarige ska vara minst 20 år och vara anmäld till kommunen.

18-årsgräns

Det är inte tillåtet att servera alkoholdrycker på restaurang till någon som är under 18 år. Gästen måste kunna styrka sin ålder och om den som serverar är tveksam ska han begära legitimation. Saknas legitimation ska servering vägras.

Åldersgränsen hindrar inte att man tar emot yngre gäster men det finns en skyldighet att se till att dessa inte serveras eller dricker alkoholdrycker. Ansvaret för detta ligger alltid hos den som serverar, även om det finns dörrvakter som har till uppgift att utföra ålderskontroll vid entrén.

Underårig får inte dricka alkoholdrycker på restaurang. Man får inte heller servera om man kan anta att dryckerna kan komma att överlämnas till någon som inte får bli serverad på grund av för låg ålder. Det kan finnas anledning att vara speciellt uppmärksam då en person beställer åt fler personer eller då ett sällskap, där underåriga personer ingår, beställer gemensamt.

Diskriminering

Det är förbjudet att vägra en gäst att komma in på restaurangen på grund av dennes kön, sexuella läggning, funktionshinder, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Det får inte heller finnas olika regler för män och kvinnor, som t ex entrépriser eller åldersgränser.

Ordning och nykterhet

Alkohollagen innehåller tydliga krav på att ordning och nykterhet ska råda på serveringsstället.

Ansvarsfull alkoholservering innebär att serveringen ska avbrytas innan problem uppstår. Gäster som är onyktra eller är påverkade av annat berusningsmedel får inte tillåtas komma in på restaurang. Gäst som blivit onykter och störande får inte serveras mer alkoholdrycker och ska dessutom avvisas från restaurangen.

Tecken på onykterhet kan till exempel vara att en person

  • blir störande,
  • somnar vid bordet,
  • raglar
  • har svårighet att kontrollera sitt tal och uppträdande i övrigt.

Även oordning på restaurang ska motverkas oavsett om den har samband med alkoholförtäring som med något annat. Kraven på ordning gäller också i restaurangens omedelbara närhet, till exempel på trottoaren utanför entrén.

Brister i ordning ska rättas till genom t ex att gäster talas till rätta, avvisas eller om inget annat hjälper, utrymma restaurangen. Tänk på att gäster kan uppträda störande utan att vara påverkad eller att brottslig verksamhet förekommer som exempelvis narkotika- eller häleribrott.

Gåvoförbud

För alla som säljer alkoholdrycker finns det ett generellt gåvoförbud. Om man till exempel vill kompensera en gäst för något så är det inte tillåtet att bjuda på alkoholdrycker. Däremot kan man naturligtvis bjuda på kaffe och en efterrätt.

Lättdrycker ska också erbjudas

Den gäst som vill ha en alkoholfri dryck ska självklart få det och behandlas lika väl som andra gäster. Vid försäljning av alkoholdrycker skall det därför alltid finnas alkoholfria alternativ för den som inte vill ha alkohol. Kravet är att där det säljs starköl ska det även finnas lättöl, där det säljs vin ska det finnas alkoholfria viner och där det säljs spritdrycker ska det finnas alkoholfria drinkar.

Animeringsförbud

Det är inte tillåtet att försöka påverka gästerna att beställa alkoholdrycker. Det innebär att åtgärder som innebär aktiv påverkan på gästen att köpa mer alkohol inte får förekomma. Ett exempel är mängdrabatter av typen ”köp två betala för en”.

En tillåten rabattering är så kallad ”happy hour”, vilket innebär att man tillfälligt sänker priset på en alkoholdryck om en maträtt och en lättdryck samtidigt är rabatterad. Att enbart rabattera alkoholdrycker är däremot inte tillåtet.

Krav på mat

Vid servering till allmänheten ska lagad mat eller på annat sätt tillredd mat kunna serveras under hela den tid som alkoholdrycker serveras. Det innebär att det ska finnas ett flertal såväl förrätter, som huvudrätter och efterrätter att välja bland. Efter klockan 23 kan det dock räcka med en ett fåtal enklare maträtter.

Servering

Begreppet servering innebär att restaurangen serverar mat och dryck som gästerna förtär på restaurangen. Spritdrycker, vin, starköl och annan jäst alkoholdryck (till exempel cider) får inte tas med därifrån, vare sig av gästerna, personalen eller tillståndshavaren. Tillståndshavaren och hans personal ska aktivt förhindra att någon tar med sig sådana drycker, t ex genom att servera dessa i glas eller öppnad flaska.

Ingen får heller tillåtas dricka andra drycker än de som serveras i restaurangen. Tillståndshavaren och hans personal ska aktivt förhindra att någon dricker ”medhavda drycker”. Detta gäller alltid på restaurangen, alltså även när den är stängd.

Förvaringsförbud

Gästerna får inte ta med sig egna alkoholdrycker till restaurangen. Förvaringsförbudet gäller även personalen. Endast de drycker som har köpts in i enlighet med alkoholtillståndet och som ska användas för servering får förvaras på restaurangen.

Brandsäkerhet

Serveringslokaler är ur brandsäkerhetssynpunkt godkända för ett visst antal personer. Det är inte tillåtet att släppa in fler gäster än vad lokalerna är godkända för.

Utrymning av lokal

Restaurangen ska vara utrymd senast 30 minuter efter serveringstidens slut. Serveringstiden framgår av restaurangens tillståndsbevis.

Tillsyn

Tillsynspersonal ska alltid kunna legitimera sig. De har alltid rätt att komma in på restaurangen för att genomföra sin tillsyn.

Användbara länkar

» Alkohollagen

»  Alkoholförordning

»  Folkhälsomyndighetens allmänna råd

 

Senast uppdaterad: 9 mars, 2020