Tobak

Som tobak räknas alla produkter som innehåller tobak. Det är cigaretter, snus, piptobak, rulltobak, cigarrer, cigariller, råtobak med mera.

Detalj- och partihandlare som ska sälja tobak måste ansöka om tillstånd hos förbundet.

Du måste söka tillstånd för att sälja tobaksvaror

You must apply for a permit in order to sell tobacco to consumers
يجب علیك التقدم بطلب للحصول علىس َمح لك ببیع التبغ للمستھلكینُ ت

Du som säljer tobaksvaror måste från och med den 1 juli 2019 ansöka om tillstånd hos kommunen enligt lagen om tobak och liknande produkter. Både detaljhandlare och partihandlare behöver söka tillstånd.

För att få tillstånd ska du visa att du är lämplig att utöva verksamheten. Du behöver också lämna in ett egenkontrollprogram i din ansökan. När du lämnar in din ansökan tar förbundet ut en ansökningsavgift.

Information från Folkhälsomyndigheten om ansökan

» Information på svenska

» Information på arabiska 

» Information på engelska 

Ansök digitalt, via e-post eller post

» Ansök om tillstånd att sälja tobak digitalt

» miljokontoret@smohf.se

» Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, 136 81 Haninge

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att du själv ska kontrollera att försäljningen av varorna och produkterna följer de regler som finns för försäljningen. Reglerna finns i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Det är till exempel förbjudet att sälja tobaksvaror och e-cigaretter till någon som är under 18 år. Den som
säljer tobaksvarorna eller e-cigaretterna ansvarar för att kontrollera åldern om det är osäkert om köparen har fyllt 18 år.

Egenkontrollen innebär att du som bedriver försäljning av tobaksvaror och e-cigaretter har egen tillsyn över att ålderskontroll sker i din verksamhet, och att du eller din personal inte säljer tobaksvaror och e-cigaretter till någon som inte har fyllt 18 år.

En del av egenkontrollen är att du ska ha ett egenkontrollprogram där det framgår vilka rutiner
du och din personal ska arbeta efter för att följa försäljningsreglerna.

Programmet är tänkt som ett stöd för dig och din personal, för att du som är ansvarig för verksamheten ska kunna säkerställa att försäljningsreglerna följs. Egenkontrollprogrammet är också ett viktigt dokument i den kommunala tillsynen samt vid kommunens prövning av tillstånd vid tobaksförsäljning.
Det är viktigt att egenkontrollprogrammet är aktuellt, och förankrat hos personalen.

Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Försäljningsregler för tobak

  • Cigaretter ska säljas i paket om 20 stycken och rulltobakspaket måste innehålla minst 30 gram sedan den 21 januari 2017.
  • Den som säljer tobak ska förvissa sig om att den som köper verkligen har fyllt 18 år. I tveksamma fall ska man begära legitimation. Ett gott råd är att begära legitimation av alla som ser ut att vara under 25 år. Det ska vara tydligt märkt på försäljningsstället att det är 18-årsgräns. Märkning ska finnas vid kassan. Åldersgränsen gäller vid all försäljning i näringsverksamhet, alltså i yrkesmässig verksamhet. Distansförsäljning genom postorder eller internet och försäljning från tobaksautomat eller andra former av självbetjäning omfattas också. Distansförsäljning av tobak kan inte tillåtas med mindre än att säljaren kan försäkra sig om att köparen är över 18 år.
  • Huvudregeln är att marknadsföring av tobak till konsumenter på försäljningsstället inte är tillåtet. Däremot är kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen tillåtna om de inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak. Sådana kommersiella meddelanden ska i den omfattning det är möjligt placeras så att de inte är synliga från utsidan av försäljningsstället
  • Tobak måste ha varningstext (på svenska) och vara avsedd för försäljning i Sverige.
  • Försäljning av tobak från varuautomater är inte tillåten annat än om automaten är uppställd i en lokal dit minderåriga inte har tillträde eller automaten kan bevakas kontinuerligt. Automater utomhus eller utom synhåll för expediterna vid kassorna i en butik är inte tillåtna.

Personligt straffansvar

Den som säljer eller lämnar ut tobaksvaror är skyldig att förvissa sig om att kunden har fyllt 18 år. Överträdelse av förbudet är förenat med straffansvar som gäller den som lämnar över tobaksvaran till den underårige. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot detta döms för olovlig tobaksförsäljning till böter eller fängelse i högst sex månader. Är gärningen att anse som ringa döms inte till ansvar.

Straffbart sälja felmärkta tobaksvaror

Försäljning av tobaksvaror som saknar eller har felaktiga varningstexter  är straffsanktionerade. Det innebär att polisen kan ingripa mot försäljning av felmärkta tobaksvaror.

Tillsyn

Förbundet ska kontrollera att försäljningsbestämmelserna efterlevs. Förbundet ska även ta fram informationsmaterial och erbjuda utbildning. Om försäljningsbestämmelserna inte efterlevs kan förbundet meddela föreläggande eller förbjuda försäljning i 6 eller 12 månader. Föreläggande eller förbud kan förenas med vite.

Tillsyn utförs via inspektioner en gång per år och vid detta tillfälle kontrollerar tillståndshandläggaren skyltning av åldersgräns, egenkontrollprogram samt eventuell reklam. Vid tillsynsbesöket kontrolleras även utbildningsbehovet för personal. Därutöver finns möjlighet att direkt ställa frågor som rör regler angående försäljning av tobak eller folköl.

Förbundet genomför förutom inspektioner även regelbundna kontrollköp. Vid kontrollköp anställs ett antal 18-åriga köpare. Kontrollköpen går till så att de går in i butiken och försöker köpa tobak. Köparens instruktioner är att svara att den är 18 år om den tillfrågas, de har inte med sig legitimation och instrueras att säga att den inte har med sig sin legitimation. Den som överlämnar varan ska begära legitimation för att förvissa sig om att kunden är 18 år. Om köparen nekas köp ska den lämna varan och gå ut ur butiken. I de fall köparen får handla försöker tillståndshandläggaren att återköpa varan i direkt anslutning till köpet samt vid tillfället också informera om att butiken misslyckats i kontrollköpet. Om butiken klarat sig vid kontrollköp återkopplas också detta direkt.

Har du frågor?

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds tillståndshandläggare ansvarar för tillsyn, kontrollköp och information. Har du frågor är du välkommen att ta kontakt.

Ladda ner dokument

Ansökan tobaksförsäljning

Egenkontrollprogram för tobak, detaljhandeln

Finansieringsplan, bilaga till ansökan om försäljning av tobaksvaror

Ansökan tillstånd detaljhandel

Ansökan tillstånd partihandel

Anmälan om ändring detaljhandel

Anmälan om ändring partihandel

Anmälan om upphörande detaljhandel

Anmälan om upphörande partihandel

Senast uppdaterad: 23 april, 2020