Tillsyn av enskilda avlopp 2020

2020-02-10

Nytt för i år är att tillsyn kommer ske i två olika etapper mellan april och november månad. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund är Nynäshamn, Haninge och Tyresö kommuners miljökontor. Som myndighet arbetar vi med tillsyn och ärendehandläggning inom miljölagstiftningen, där enskilda avlopp är en del. Målsättningen är att medverka till en långsiktigt god livsmiljö. Vårt arbete är ett led i Nynäshamns kommuns långsiktiga planering för vatten och avlopp, VA-planen.

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer under åren 2015-2022 att inspektera cirka 2 000 fastigheter med enskilda avlopp, som inte kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp i Nynäshamns kommun. Syftet med inspektionerna är att se om avlopp samt eventuell kompost för slam och latrin uppfyller dagens miljökrav. Bristfälliga avlopp kan vara en risk för människors hälsa om smittämnen når kringliggande vattenbrunnar eller badvikar. Om avloppsvattnet inte renas tillräckligt så förs näringsämnen ut till vattendrag och kustvatten vilket medverkar till övergödning och algblomning.

Informationsbrev

Informationsbrev till alla berörda fastighetsägare kommer skickas ut under vecka 6 och 7. Där kan du läsa om hur tillsynen kommer att gå till och vad du behöver tänka på. Här kan du läsa mer om tillsynen i länken:  Tillsyn av enskilda avlopp 2020