Fortsatt trängseltillsyn

2020-11-13

Ansvaret för att vidta åtgärder vid trängsel på serveringsställen vilar på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för de företagare som är verksamma i någon av våra medlemskommuner.

Sedan den 3 november gäller skärpta regler för serveringsställen. Mycket  av sådant som tidigare var rekommendationer har nu blivit krav. Man har också begränsat storleken på ett sällskap som får sitta tillsammans till 8 personer. För avståndet mellan sällskap är det nu ett krav på att det ska var minst 1 meter, skärmar och draperier räcker inte. Det finns också en skyldighet att informera sina gäster skriftligt om avstånd och handhygien.

Vi på Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har utfört den här typen av tillsyn sedan slutet på april på uppdrag av Smittskyddsläkaren och tillsynen kommer att fortsätta hela året ut på olika tider. Utöver att vi kontinuerligt tittar på det vid ordinarie livsmedelskontroller så gör vi också riktade tillsynsinsatser, vilket hitintills har skett kvällstid och under helger. Förbundet utreder också de klagomål som vi tar emot från allmänheten.

Det är förbundet som kan fatta beslut om åtgärder om det finns brister. Serveringar som inte agerar för att motverka trängsel trots påpekanden kan riskera att till slut få stänga.

I samband med trängseltillsyn kontrollerar förbundet rutiner och möjlighet till handtvätt. Det ska vara möblerat så att trängsel undviks, det ska finnas system som gör att det inte blir köbildning och att gästerna ska äta och dricka sittandes vid bord.

Smittskyddsåtgärder

Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att
1. serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare har tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra,
2. verksamheten i övrigt organiseras så att smittspridning bland besökare så långt som möjligt förhindras, och
3. det finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras.

Första stycket gäller även vid entréer till sådana lokaler och områden, om den som driver serveringsstället äger eller på annan grund disponerar över entréområdet.

Vad gäller för trängsel på andra platser exempelvis stränder, butiker, bussar?

Den tillfälliga lag som ger förbundet möjlighet att utöva tillsyn och besluta om åtgärder vid trängsel på serveringsställen gäller enbart på serveringsställen. Länsstyrelsen ska ge råd, stöd och vägledning i detta arbete. För trängsel på annan plats gäller Folkhälsomyndighetens allmänna föreskrifter om allas ansvar att se till att trängsel inte uppstår.

Lämna klagomål 

Om du vill lämna information om att det förekommer trängsel eller har andra frågor om förbundets tillsynsarbete i frågan är du välkommen att kontakta vår servicetelefon på 08-606 73 00.

Mer information

Du kan läsa mer om föreskrifter om allas ansvar hos Folkhälsomyndighetens webbsida

Du kan läsa mer om smittskydd på serveringsställen på Länsstyrelsens webbsida

Du kan läsa mer om Folkhälsomyndighetens nya föreskrifter på deras webbsida

Du kan läsa mer om den nya lagen hos Sveriges riksdag